Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

TỔNG BÍ THƯ

Gửi câu hỏi thành công

Nguyễn Phú Trọng

Anh lanh dao

 Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng

 Ngày sinh: 14-4-1944

 Dân tộc: Kinh.

  Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 Ngày vào Đảng: 19-12-1967; Ngày chính thức: 19-12-1968.

 Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ văn.

 Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học.

 Lý luận chính trị: Cao cấp.

 Ngoại ngữ: Tiếng Nga D, Tiếng Anh B.

 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

 Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

 Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.