Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày hỏi: 13/05/2024

Tôi muốn hỏi thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hiện nay được quy định như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn.
 

Trả lời

Ngày 6/7/2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo Quy định, về các hình thức kỷ luật:

Đối với tổ chức đảng: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Tại Điều 4 của Quy định quy định về thời hiệu kỷ luật:

1.Thời hiệu kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không bị kỷ luật.

2.Thời hiệu kỷ luật được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đến khi tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Nếu tổ chức đảng hoặc đảng viên có hành vi vi phạm mới trong thời hạn được quy định tại điểm a, b Khoản này thì thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm mới.

a) Thời hiệu kỷ luật tổ chức đảng vi phạm như sau:

- 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách.

-10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo.

-Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với những vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật giải tán; vi phạm về chính trị nội bộ; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

b) Thời hiệu kỷ luật đảng viên vi phạm như sau:

- 5 năm (60 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khiển trách.

-10 năm (120 tháng) đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

Không áp dụng thời hiệu kỷ luật đối với vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức khai trừ; vi phạm chính trị nội bộ; vi phạm quốc phòng, an ninh, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc; việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp./.
Ngày trả lời: 13/05/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm