Sign In

Cổng thông tin điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưởng, phó trạm y tế xã hưởng phụ cấp bao nhiêu?

Ngày hỏi: 06/06/2024

Bác tôi vừa được bổ nhiệm Phó Trạm y tế xã. Xin cho tôi hỏi: Trưởng, phó trạm y tế xã được hưởng phụ cấp bao nhiêu? Tôi cảm ơn.

Trả lời

Tại Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, Bộ Y tế nêu rõ mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong đó có chức danh phó, trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,3; phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,2.

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế được Thông tư quy định rõ như sau:

 
TT Chức danh lãnh đạo Hạng đặc biệt Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
1 Giám đốc, viện trưởng 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6
2 Phó giám đốc, phó viện trưởng 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
3 Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt 0,9        
4 - Phó viện trưởng, phó giám đốc Trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt
- Viện trưởng, giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt
0,8        
5 Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt 0,7        
6 Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt)   0,7 0,6    
7 Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt)   0,6 0,5    
8 Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
9 - Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương
- Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
10 Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm 0,4 0,3      
11 Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn 0,3
12 Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn 0,2

Thông tư nêu rõ, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024./.
Ngày trả lời: 06/06/2024

Câu hỏi nhiều người quan tâm