Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC

Gửi câu hỏi thành công

Võ Thị Ánh Xuân

Anh lanh dao

 Họ và tên:  Võ Thị Ánh Xuân

 Ngày sinh: 08/01/1970

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

 Ngày vào Đảng: 20/12/1994; Ngày chính thức: 20/12/1995

 Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

 Lý luận chính trị: Cử nhân

 Ngoại ngữ: Anh văn B1.

 Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

 Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

 Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

 Quyền Chủ tịch nước từ 18/01/2023 đến 02/3/2023 và từ 21/3/2024.

  Bài phát biểu