Sign In

Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

22:24 28/12/2023
Chiều 28-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị trong Ban.

Hoàn thành khối lượng lớn công việc

Năm 2023, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm cao, Ban đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật là hoàn thành 21 đề án theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 8 quy định, 1 kết luận; 2 kế hoạch; chủ trì ban hành 6 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu phục vụ chu đáo các Hội nghị Trung ương (khóa XIII); kịp thời hoàn thiện các thể chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Tham mưu triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, trong đó tham mưu xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc. Tổ chức khảo sát và tổng hợp báo cáo, số liệu về kết quả thi hành Điều lệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tham mưu tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021-2025; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). 

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tham mưu triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 114-QĐ/TW “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW “về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” và một số quy định khác. Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị, Ban đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 97-QĐ/TW “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương”. 

Về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, Ban đã tham mưu ban hành Kết luận số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Quy định số 137-QĐ/TW của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương”. Hoàn thành 3 đề án và ban hành 5 văn bản hướng dẫn một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 16-KH/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII” và Kế hoạch số 17-KH/TW về việc “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2031”. Hướng dẫn về “Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị của tỉnh ủy, thành ủy”. Hoàn thiện Đề án Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ. 

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Đ/c Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết; 148 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) và các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch. Hoàn thành các đề án, báo cáo về chính sách cán bộ. Tham gia xây dựng 2 dự thảo Nghị định về công tác thi đua, khen thưởng và góp ý một số nội dung nghị định, thông tư liên quan đến chính sách cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tham mưu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương ban hành 2 báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Khảo sát về xu hướng hình thành và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp và tổ chức Hội nghị chuyên đề do đồng chí Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. 

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tham mưu tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, bồi dưỡng kiến thức và tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Trực tiếp nghiên cứu và thực hiện công tác quản lý đối với 24 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Tổ chức 22 hội thảo, 15 tọa đàm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng các bài viết, bài báo khoa học và báo cáo chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia. 

Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Duy trì nền nếp giao ban định kỳ hằng tháng của cơ quan, hằng quý của Ngành, cải tiến, nâng cao chất lượng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ bảo đảm kịp thời, chính xác, bảo mật, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị.

8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023, thời gian tới, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ban nêu cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu triển khai Chương trình công tác năm 2024 với 18 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tham mưu hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 2 nội dung triển khai từ năm 2022 và 2 nội dung triển khai từ năm 2023 theo Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 12-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

3. Về tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, tham mưu nghiên cứu, xây dựng, sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung 5 quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy; tiếp tục triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện nền nếp việc giao, quản lý biên chế của hệ thống chính trị năm 2024.

4. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, Trong đó tham mưu hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung 5 văn bản của Đảng về công tác cán bộ; thực hiện tốt chế độ, chính sách cán bộ diện Trung ương quản lý theo quy định. Bố trí, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, kiện toàn nhân sự diện Trung ương quản lý và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) cùng một số chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo kế hoạch được phê duyệt. 

5. Tham mưu lãnh đạo Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình chính trị nội bộ Đảng. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thẩm quyền thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên theo quy định. 

6. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức xây dựng Đảng”. Tổ chức tốt Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng; phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. Tập trung nghiên cứu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; bảo đảm tiến độ đề tài trọng điểm giai đoạn 2022-2024; hoàn thiện Báo cáo tổng hợp sửa đổi Điều lệ Đảng qua các kỳ đại hội, phục vụ Tiểu ban Điều lệ Đảng.

7. Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 4 địa phương, đơn vị. Triển khai khảo sát tại 21 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương để tham mưu xây dựng các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

8. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính. Duy trì nền nếp các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và triển khai nền nếp các hoạt động đối ngoại của Ban. Tăng cường phối hợp công tác trong và ngoài cơ quan bảo đảm ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả. 

Đ/c Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Đ/c Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đỗ Phương Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ; Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Trần Ngọc Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Trần Hậu Thành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ; Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.

Đ/c Mai Văn Chính trao Cờ thi đua năm 2023 cho các tập thể xuất sắc.

Đ/c Mai Văn Chính trao Cờ thi đua năm 2023 cho các tập thể xuất sắc.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023 gồm: Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Tổng hợp cán bộ, Vụ V, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Văn phòng Ban; tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho 4 chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 gồm các chi bộ: Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Tổng hợp cán bộ, Vụ V, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.

Tặng giấy khen cho 4 chi bộ

Tặng Giấy khen cho 4 chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên trong Đảng bộ gồm các đồng chí: Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Phạm Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II; Vũ Tuấn Vượng, nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý xe; Lê Viết Quế, Phó Chánh Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Đ/c Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Thể trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.


Tag:

File đính kèm