Sign In

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

15:51 14/12/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối; đại diện thường trực đảng ủy; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách ban tổ chức đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng bộ cơ sở trực thuộc; đại diện thường trực và trưởng ban tổ chức đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; cán bộ, công chức Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cho biết: Năm 2023, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối có nhiều thuận lợi do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và sự đoàn kết, quyết tâm của hệ thống tham mưu công tác xây dựng Đảng các cấp tại đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Khối đã tích cực, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023 (Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Khối (số 05-NQ/ĐUK, ngày 16-1-2023), Chương trình công tác năm 2023 của BTV Đảng uỷ Khối (số 19-CTr/ĐUK, ngày 16-1-2023); Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Khối năm 2023 (số 20-CTr/ĐUK, ngày 16-1-2023); Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (số 24-CTr/ĐUK, ngày 17-3-2023) với nhiệm vụ trọng tâm là “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”; cấp ủy các cấp chủ động cụ thể hóa chỉ đạo của Khối tại đơn vị; tạo sự quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện toàn Đảng bộ Khối.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong Đảng bộ Khối, ngoài Nghị quyết công tác năm, Đảng ủy Khối đã ban hành 1 Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW”, 1 Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối DNTW”; ban hành 7 Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XIII, 4 quy định, quyết định (đó là Quy định số 08-QĐ/ĐUK, ngày 31-3-2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; Quy định số 09-QĐ/ĐUK, ngày 30-5-2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Khối DNTW; Quyết định số 1220-QĐ/ĐUK, ngày 31-3-2023 ban hành Quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 1614-QĐ/ĐUK, ngày 4-12-2023 về quy trình kiểm tra giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ Khối DNTW), ban hành  Kết luận số 459-KL/ĐUK, ngày 23-8-2023 về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung, quyết liệt thực hiện, hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu tổ chức Hội nghị đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối. Phối hợp với một số cơ quan Trung ương, ban cán sự đảng tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác; thường xuyên có ý kiến trao đổi với các ban cán sự đảng bộ, ngành liên quan phối hợp chỉ đạo việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp tại các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Đảng ủy Khối DNTW và Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối DNTW về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối thường xuyên, kịp thời thăm nắm tình hình, trao đổi thông tin và làm việc với các đảng ủy trực thuộc; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe đề xuất, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp để có ý kiến với các cơ quan có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Ban Tổ chức đã tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp mô hình tổ chức đảng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Khối, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ một số cấp ủy địa phương về đảng ủy doanh nghiệp theo Quy định số 60-QD/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư và Công văn số 4718-CV/BTCTW, ngày 16-2-2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Đến nay 15/15 đảng uỷ đã tiếp nhận 1.034/1.036 tổ chức đảng theo phương án được phê duyệt với trên 53.000 đảng viên. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn 36/36 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng theo Quy định số 60-QĐ/TW. Tham mưu thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10-7-2023 của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối đã thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho 4 đảng ủy cơ sở; chỉ đạo rà soát, tiếp tục thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở có đủ điều kiện. Hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc kết thúc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc kiểm điểm năm 2022; hoàn thành tham mưu công tác đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy các đơn vị, hoàn thành hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc kiểm điểm năm 2022; Thực hiện tốt công tác rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị, góp phần tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, phê duyệt quy hoạch diện cán bộ Đảng ủy Khối quản lý, kết luận 188 trường hợp, thẩm định 544 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ; Hướng dẫn công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện các đảng ủy trực thuộc quản lý, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; hoàn thành tham mưu công tác đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu cấp ủy các đơn vị; Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, tham mưu giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, toàn diện, trọng tâm các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng. Trong năm 2023, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu và phối hợp xử lý 4.290/9.317 công văn đến của Đảng ủy Khối (chiếm 46,04%), tham mưu ban hành 1.054/1.709 văn bản đi của Đảng ủy Khối (chiếm 61,67%), ban hành 1.738 văn bản của Ban Tổ chức (62 báo cáo; 863 công văn; 108 GGT; 15 thông báo; 680 tờ trình; 3 quyết định; 5 giấy mời; 2 kế hoạch).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được trong các nhiệm vụ trọng tâm kể trên, có sự đóng góp rất lớn của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Năm 2023, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã nghiêm túc, triển khai hiệu quả sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch công tác Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó, tập trung quán triệt chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, xây dựng phương châm công tác "Vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ". Tuy nhiên, ngoài các kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, cần rút kinh nghiệm để giải quyết, như: Công tác chỉ đạo rà soát, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy và kiện toàn cơ cấu còn khuyết trong cấp ủy tại một số đảng ủy trực thuộc còn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và công tác điều hành của cấp ủy, doanh nghiệp; đa số cán bộ mới được thay thế kiện toàn, chưa nhiều kinh nghiệm thực tiễn, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Việc phối hợp trao đổi, lấy ý kiến giữa Đảng uỷ Khối với một số ban cán sự đảng bộ, ngành về công tác cán bộ có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời; công tác tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định và công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị đôi lúc còn chậm…

Đồng chí Chu Đình Động, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng uỷ KhốiDoanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Chu Đình Động, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí lưu ý, năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Hiện nay, toàn Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, số tổ chức đảng và đảng viên đều tăng, toàn đảng bộ hiện có 1.516 tổ chức cơ sở đảng (1.023 đảng bộ cơ sở, 493 chi bộ cơ sở), 224 đảng bộ bộ phận, 5.467 chi bộ trực thuộc và 142.127 đảng viên, đỏi hỏi mỗi tổ chức đảng và cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nâng cao vai trò, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực, phẩm chất là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đồng chí cho rằng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - một lĩnh vực rất quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Khối DNTW, vì vậy, trong thời gian tới lãnh đạo, cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương đã ban hành từ đầu khoá XIII đến nay. Tập trung tham mưu thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quán triệt, triển khai các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện việc kiện toàn cán bộ tại các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy doanh nghiệp theo Quy định số 87-QĐ/TW; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, đào tạo, bố trí, đề bạt, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực nổi trội, phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ tham mưu giúp việc có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tạo nguồn cán bộ chất lượng cho doanh nghiệp nhiệm kỳ 2025-2030 và giai đoạn tiếp theo.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc Đảng bộ Khối theo hướng tinh gọn, phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch (tổng giám đốc, giám đốc) phù hợp với (Quy định số 47-QĐ/TW và Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20-12-2021 của Ban Bí thư); đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, quần chúng ưu tú trưởng thành trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học; tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp, nội dung với Trung ương và Đảng ủy Khối để hoàn thiện các Quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí yêu cầu, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp cần chủ động rà soát, đánh giá cán bộ phục vụ việc bổ sung quy hoạch cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận trước Đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, tiến hành thẩm tra, xác minh cán bộ chủ chốt có thân nhân liên quan đến yếu tố nước ngoài để hoàn thiện cơ sở dữ liệu công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ chủ chốt trước thềm Đại hội Đảng. Nâng cao nhận thức cho cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, với phương châm "vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ", khắc phục những hạn chế, bất cập và phù hợp với dự báo phát triển trong tương lai của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

* Cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng uỷ Khối DNTW tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho 227 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện thường trực đảng ủy; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách ban tổ chức đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng các đảng bộ cơ sở trực thuộc; đại diện thường trực và trưởng ban tổ chức đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; cán bộ, công chức Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên và những người có kinh nghiệm chuyên sâu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi một số chuyên đề, nhằm giúp hiểu rõ hơn, sâu hơn về nghiệp vụ tham mưu, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ.

Đảng uỷ Khối là mô hình tổ chức đảng có đặc điểm riêng theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, không có chính quyền cùng cấp, quyết định công tác cán bộ cấp uỷ nhưng không quyết định chỉ tiêu, kế hoạch, công tác tái cơ cấu, chiến lược đầu tư phát triển, sản xuất - kinh doanh hằng năm và chỉ phối hợp về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp trong Khối. Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đây là vấn đề sống còn của chế độ, gắn liền với vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của các cấp uỷ, các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên, do đó, phải thực hiện đúng quan điểm của Đảng, bảo đảm kịp thời, khách quan, toàn diện, đề cao tinh thần trách nhiệm, vì sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên và sự trong sạch của nội bộ Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Khối DNTW đã nghiêm túc triển khai, thực hiện chặt chẽ các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Với đặc thù của Đảng bộ Khối, cán bộ, đảng viên hầu hết là người lao động đang công tác tại các ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước có địa bàn sản xuất - kinh doanh trải rộng khắp cả nước, đa dạng về tôn giáo và theo đặc thù của từng địa phương nên công tác rà soát, phòng ngừa, đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối đóng vai trò rất quan trọng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện từng bước có hiệu quả các quy định, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, qua đó, xây dựng Đảng bộ Khối DNTW thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã bám sát các quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” cũng như các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay để thực hiện tốt việc thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; phối hợp cùng các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh, làm rõ nhiều trường hợp có vấn đề lịch sử chính trị phức tạp, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc theo đúng quy định của Đảng, định kỳ xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương. Dù khối lượng công việc lớn và phức tạp nhưng về cơ bản, trong 16 năm qua, hoạt động bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ Khối từ khâu rà soát, thẩm tra, xác minh đến thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên đã bảo đảm đúng quy định và theo phân cấp quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cho Đảng bộ Khối.

Sau hơn 16 năm thành lập, Đảng bộ Khối đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội Đảng các cấp với 6.427 trường hợp; kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 1.404 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; trao đổi nghiệp vụ với Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đối với 137 trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị; đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an hỗ trợ thẩm tra, xác minh 1.788 trường hợp cán bộ có thân nhân liên quan yếu tố nước ngoài; đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an hỗ trợ thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị đối với 824 người thân của cán bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 6.081 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ; thông báo với các đảng ủy trực thuộc 1.617 trường hợp liên quan đến người thân có yếu tố nước ngoài; thông báo với đảng ủy trực thuộc 96 trường hợp liên quan lịch sử chính trị của người thân của cán bộ; cấp 989 giấy giới thiệu cho các đảng ủy trực thuộc đi thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác kết nạp đảng (trước khi thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2/2022 của Bộ Chính trị); hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với các đảng ủy trực thuộc về 185 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ, 203 hồ sơ phục vụ kết nạp đảng.

Tag:

File đính kèm