Sign In

Tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

14:57 06/12/2023
Ngày 6-12, tại Sơn La, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung uơng, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

                                                                            Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; các đồng chí lãnh đạo ban và lãnh đạo, chuyên viên phòng bảo vệ chính trị nội bộ của ban tổ chức 28 tỉnh uỷ, thành ủy khu vực miền Bắc; lãnh đạo, chuyên viên Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Địa phương 1 (Ban Tổ chức Trung ương).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ và lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đảng phải tự bảo vệ sự tồn tại của chính mình, để bảo đảm cho Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị; để chống phá mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ Đảng của các thế lực thù địch, của bọn phản động; để bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ tổ chức đảng. Bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, nhất là trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở.

Đ/c Phan Thăng An phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

                                                          Đ/c Phan Thăng An phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị”.

Ngày 8-2-2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" thay thế Quy định số 126-QĐ/TW. Quy định đã thay đổi bố cục, cách tiếp cận; nội dung phù hợp với tình hình mới, phát huy vai trò, vị trí công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Việc quán triệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh có vai trò, ý nghĩa cấp thiết trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Đồng chí Phan Thăng An đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận để tiếp tục tháo gỡ, làm rõ một số vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Lò Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trao đổi tại Hội nghị.

                       Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) đã trao đổi một số vấn đề nổi lên liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW; tập huấn nghiệp vụ thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng khi được xem xét, kết nạp vào Đảng. Đồng thời, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định, hướng dẫn tại các đơn vị, địa phương.

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Nguyễn Kim Minh giới thiệu một số văn bản mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Nguyễn Kim Minh giới thiệu một số văn bản mới về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Hội nghị đã giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương nắm vững chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tag:

File đính kèm