Sign In

Bắc Giang nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

14:33 06/02/2024
(TG) - Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính,... phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, lực lượng. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể là giải pháp quan trọng, mấu chốt nhất.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 58 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2021 - 2023 là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 58 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Giang, khóa học 2021 - 2023 là cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh Bắc Giang.

TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 

Trong những năm qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trước hết, triển khai thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hàng năm, các cấp ủy đã chỉ đạo mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc đăng ký cam kết, rèn luyện, giữ gìn phẩn chất đạo đức, lối sống,, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống,, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Riêng năm 2022 có 7.480 tập thể, 102.931 cá nhân đăng ký; năm 2023 có 8.048 tập thể và 114.336 cá nhân đăng ký thực hiện.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, định hướng, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong bản thân cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng. Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 10/2023, các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức 65 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 4.788 đảng viên mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối của Đảng; có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ba là, từng bước nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt. Đặc biệt, “năm 2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10-CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện chế độ độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tỉnh đã đi vào nề nếp; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố và làn tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”.

Bốn là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Năm là, thường xuyên nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa

Bắc Giang đã chú trọng chủ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp và công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác điều hành của chính quyền các cấp được cấp ủy chỉ đạo theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. 100% xã, phường, thị trấn triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện”. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các bộ vi phạm, tạo sự chuyển biến về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phối hợp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, việc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập. Trong đó, đặc biệt phải kể đến:

Một là, một số chủ thể, lực lượng lên quan chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề này, còn có tư tưởng chủ quan, coi nhẹ, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số tổ chức đảng xây dựng kế hoạch còn sao chép kế hoạch cấp trên, đề xuất nhiệm vụ giải pháp chung chung, chưa sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy cơ sở nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn chưa kịp thời.

Hai là, việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên còn hạn chế; biểu hiện lệch chuẩn giá trị trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữa gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm 2023 đến nay, qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần chỉ thị số 10-CT-TU, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đón Đảng và hệ thống chính trị, toàn tỉnh có 267 đảng viên vi phạm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật . Đây thực sự là một con số đáng báo động.

Ba là, việc xây dựng cam kết bằng văn bản của cán bộ, đảng viên về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức; quá trình thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa cao.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thường xuyên, chưa kịp thời ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn hạn chế;… các biện pháp khắc phục chưa kịp thời, còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, hiệu quả chưa cao.

 

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁC CHỦ THỂ VỀ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Một là, nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, nguyên nhân, các biểu hiện, tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cán bộ, đảng viên; về vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, tính chất và yêu cầu trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ,… cần làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục để mọi chủ thể nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của việc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải làm cho các lực lượng nhận thức được rằng, đây một trong những việc làm cấp thiết, không thể chủ quan, xem nhẹ, để từ đó tích cực tham gia. Với mục tiêu nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về mọi mặt, có lý tưởng, hoài bão phấn đấu vươn lên, khẳng định tài năng, trí tuệ, bản lĩnh trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, thực sự là những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tập trung ngăn ngừa, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục những biểu hiện; ngăn ngừa, khắc phục tác hại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đội theo chuẩn mực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách sống, làm việc khoa học; xây dựng tổ chức đảng nơi họ công tác trong sạch, vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; củng cố đoàn kết nội bộ.

Thông qua các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng kết hợp với công tác tổ chức chặt chẽ, cùng với quan tâm giải quyết cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để làm cho mọi tổ chức, lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ, thống nhất về đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong cuộc đấu tranh trên mặt trận nóng bỏng này. 

 

Đồng chí Bùi Thế Chung - Hiệu trưởng trường Chính trị Bắc Giang trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Thị Chung tại Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023

 

Đồng chí Bùi Thế Chung - Hiệu trưởng trường Chính trị Bắc Giang trao giải nhất cho thí sinh Hoàng Thị Chung tại Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023

 

Trong đấu tranh, phải “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, bao che, bệnh thành tích,… tránh tạo mạnh đất ươm mầm cho hững ung nhọt ngay trong lòng cán bộ, ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương. Luôn phải kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống” trong đó “phòng” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Quá trình đó, phải bảo đảm gắn sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, cương vị, chức trách của từng cán bộ, đảng viên tránh chung chung, hình thức; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, có nguy cơ và ảnh hưởng xấu đến cá nhân từng cán bộ, đảng viên, không để lây lan, kéo dài, chi phối đến tình hình chung toàn cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của các chủ thể trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp (thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp) tích cực, quyết liệt đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW, Kế hoạch số 47-KH/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Chỉ thị sô 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,… kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cam kết về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW. Chú trọng việc giáo dục, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị và tích cực tham gia đấu tranh. Nêu cao ý thức tự học, tự giáo dục, rèn luyện để bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương… góp phần hình thành và phát triển bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên trước diễn biến phức tạp của tình hình. Chủ động tiếp cận đầy đủ, toàn diện, đa chiều các thông tin, lựa chọn đúng nội dung, phương pháp và quyết tâm chính trị trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan chức năng trực thuộc Đảng bộ tỉnhcần phát huy hơn nữa vai trò trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đc quá trình thực hiện nhim vụ trong đu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương để quy tụ lực lượng, xây dựng mối đoàn kết, xây dựng môi trường đơn vị trong sạch, lành mạnh. Chú trọng chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, rút ngắn thời gian kiểm tra; tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cấp; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt sát với cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin để nắm tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Khi xuất hiện những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cần phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và gia đình giải quyết nhanh, gọn, chính xác trên cơ sở pháp luật, không để phức tạp thêm hoặc dây dưa kéo dài, để các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở kích động, chống phá; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

*

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang chính là tổng thể hoạt động của các chủ thể, lực lượng trong toàn Đảng bộ, chính quyền địa phương của Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện các chủ trương, biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chính sách và luật pháp để ngăn chặn nguồn gốc, nguyên nhân và khắc phục biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về mọi mặt, có trình độ, năng lực toàn diện, phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa cấp bách, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp, với những nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, những giải pháp căn cơ mà trước hết chính là việc nâng cao nhận thức của các chủ thể có liên quan về vấn đề này. Các giải pháp đã nêu, nếu được vận dụng phù hợp sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập thời gian qua, qua đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh Bắc Giang thời gian tới.

TS. Bùi Văn Huấn - Ths. Trần Thị Thủy

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

 

Tag:

File đính kèm