Sign In

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

16:39 24/03/2023
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 10 năm qua và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh; Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân; cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ; Các đồng chí Cấp ủy của tất cả các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ; Đại diện Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc Bộ; Các đồng chí trong Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể gồm: Công Đoàn ngành Công Thương; Công đoàn Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ...

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, mười năm qua, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, bởi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ngành Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhất trí và đánh giá cao nhóm kết quả đạt được của Bộ Công Thương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI mười năm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, ngành Công Thương đã phát huy vai trò, vị trí đầu tàu, chủ chốt đối với nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện hại hóa đất nước, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước bối cảnh mới, đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi cả nước nói chung và đối với từng địa phương, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị Bộ Công Thương thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tới. Trong đó, nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo...

Đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng, với những thành quả quan trọng đạt được trong 10 năm qua, truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên toàn Ngành, trong giai đoạn phát triển mới, toàn ngành Công Thương sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Tiếp thu và kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Cùng với cả nước, ngành Công Thương đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những vấn đề đặt ra cho Ngành cần tập trung giải quyết. Vì vậy, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thế giới, khu vực, trong nước 10 năm qua, những thành tựu, hạn chế của Ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp thu và kết luận tại Hội nghị tổng kết

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi và toàn diện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể, đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nhận thức đầy đủ, sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; tăng cường, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, nắm chắc và vận dụng linh hoạt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách phát triển Ngành, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật phát triển công nghiệp và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, quan trọng, góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Cùng với đó, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Chú trọng thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại theo chiều sâu, nhất là quan hệ kinh tế với các đối tác lớn và có tiềm năng nhằm tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế, thương mại trong nước; đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai đàm phán, ký kết các liên kết kinh tế mới, các cơ chế hợp tác song phương và đa phương với các nước, các khu vực còn tiềm năng gắn với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và mặt hàng xuất nhập khẩu; chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông; tăng cường xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Sau Hội nghị này, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tag:

File đính kèm