Sign In

Hội nghị công tác viên Tạp chí Lịch sử Đảng năm 2023

22:26 29/12/2023
Chiều ngày 29/12/2023, Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2023. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện dự và chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học đầu ngành, những cộng tác viên thuộc nhiều thế hệ gắn bó với Tạp chí và sự nghiệp khoa học lịch sử Đảng.

1

PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện dự và chủ trì hội nghị

Báo cáo công tác biên tập - xuất bản năm 2023 và phương hướng năm 2024 do TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023, là năm thứ 3 cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đây là thuận lợi lớn để Tạp chí Lịch sử Đảng triển khai nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tuyên truyền lịch sử truyền thống và vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực. Đặc biêt, Tạp chí Lịch sử Đảng vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước tặng thưởng. Điều đó, đã tạo nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ của Tạp chí.

Tiếp nối bề dầy truyền thống, thành tựu những năm trước, năm 2023, Tạp chí Lịch sử Đảng tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, đáp ứng yêu cầu phát triển công tác lí luận của Đảng và của ngành khoa học lịch sử Đảng; thông tin những kết quả nghiên cứu, tư liệu mới về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, tích cực thực hiện chủ trương của Đảng về đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khoá XII “về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng”.

Về công tác phát hành, trong năm 2023 Tạp chí in tiếng Việt đã xuất bản 31.874 cuốn, trong đó: phát hành biếu 11.388 cuốn; phát hành thu tiền (bán) hơn 20.486 cuốn. Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử đến nay đã có 489.744 lượt người truy cập, trong đó bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã có 12.665 lượt người đọc. Điều đó phản ánh sự lan tỏa của Tạp chí và sự đón nhận của bạn đọc cả nước đối với Tạp chí Lịch sử Đảng.

Để góp phần nghiên cứu, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, góp phần vào công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, chuyên mục “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” là một chuyên mục lớn, thường kỳ của Tạp chí, thường xuyên đăng tải từ 2 đến 3 bài  mỗi số, bảo đảm đúng định hướng chính trị, có nội dung khoa học sâu sắc. Đây là chuyên mục có những bài viết mang tính tổng kết quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

Các bài đăng trên Tạp chí trong năm 2023 đều phản ánh đúng định hướng tư tưởng chính trị của Đảng, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, phản ánh được những kết quả nghiên cứu của khoa học lịch sử Đảng và có những đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đội ngũ cộng tác viên lâu năm của Tạp chí là một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhà hoạt động thực tiễn và các nhà khoa học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các học viện, trường đại học ở khu vực Hà Nội, Tạp chí tiếp tục mở rộng, phát triển đội ngũ cộng tác viên ra nhiều viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước.

2

TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận khách quan một số mặt còn hạn chế như trong các chuyên mục chính, số lượng bài có tính chiến đấu cao, bài nghiên cứu chuyên sâu, khoa học chuyên ngành chưa nhiều. Mục Phương pháp chưa thường xuyên; chưa công bố được nhiều tư liệu mới. 

Năm 2024, căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của công tác tư tưởng - lý luận, công tác báo chí của Đảng trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác của Học viện với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của Viện Lịch sử Đảng, Tạp chí Lịch sử Đảng xác định phương hướng hành động năm 2024 là: ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ. 

Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí Lịch sử Đảng vào công tác lý luận, công tác lịch sử Đảng trong năm qua, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của Tạp chí. Các ý kiến khẳng định, Tạp chí có nhiều bài viết đạt chất lượng khoa học cao; đã có bài mang tính chiến đấu, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài viết gắn với những vấn đề quan trọng của Đảng, của dân tộc, có tác dụng gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục tranh luận.

4

Tạp chí tặng hoa tri ân PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí cộng tác viên đối với sự trưởng thành và phát triển của Tạp chí Lịch sử Đảng, phát biểu chỉ đạo, PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, năm 2023 là năm đặc biệt với Tạp chí Lịch sử Đảng. Tạp chí đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. 

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện Lịch sử Đảng và Liên chi hội nhà báo Học viện, Tạp chí Lịch sử Đảng đã có bước phát triển mới với sự vận hành đồng bộ của 2 loại hình và 3 sản phẩm: là Tạp chí Lịch sử Đảng in tiếng Việt, Tạp chí Lịch sử Đảng in Tiếng Anh và Tạp chí Lịch sử Đảng điện tử. Do đó, năm 2023 có thể nói, là thời điểm mang đậm dấu ấn phát triển của Tạp chí Lịch sử Đảng với những kết quả đáng ghi nhận.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Học viện cho biết: năm 2024 là năm đẩy mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, do đó, Tạp chí Lịch sử Đảng cần đẩy mạnh công tác biên tập, xuất bản, tập trung vào nội dung làm rõ những thành tựu mới trong thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bài tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn quá trình thực hiện đường lối đổi mới, góp phần vào công tác tổng kết 40 năm (1986-2026) thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 

Tăng cường công tác cộng tác viên, duy trì và phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng cả 3 sản phẩm; mở rộng đội ngũ cộng tác viên trên cả nước, chú ý thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các cộng tác viên trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan khoa học tại Học viện và Học viện khu vực cũng như các cơ quan khoa học ngoài Học viện, các chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học xã hội, đề tài khoa học,...

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là một trong những công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Học viện, do đó Tạp chí Lịch sử Đảng cần bám sát nhiệm vụ của ngành lịch sử Đảng, của Học viện và Viện Lịch sử Đảng, góp phần tổng kết 5 năm thực thiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập - xuất bản tinh thông nghiệp vụ, vững về chuyên môn và tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của Tạp chí theo đề án đã được phê duyệt. PGS,TS Dương Trung Ý nhấn mạnh trong phát biểu kết luận.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ biên tập-xuất bản, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện tin tưởng, Tạp chí Lịch sử Đảng sẽ phấn đấu giành nhiều thắng lợi quan trọng hơn nữa.

5

Tạp chí tặng quà tri ân các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên thân kính của Tạp chí

Tác giả: Đào Thị Hoàn, Tạp chí Lịch sử Đảng

Tag:

File đính kèm