Sign In

Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

20:35 05/01/2024
Chiều ngày 05/1/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện dự và chủ trì hội nghị.

 

HN_DSC2113

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị, tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I; thủ trưởng các đơn vị chức năng; cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin. 

Tại các điểm cầu trực tuyến: dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực II, III, IV. Lãnh đạo các phòng ban và cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính, dự án đầu tư và công nghệ thông tin. 

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin năm 2023 gồm các kết quả đạt được, thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin năm 2024. Đồng thời tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc Học viện và các cơ quan liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin năm 2023.

HN_DSC2084

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin do đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày tại hội nghị cho biết, năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Học viện, công tác kế hoạch - tài chính, quản lý đầu tư và công nghệ thông tin của hệ thống Học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc triển khai đã có nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Học viện cũng như nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong việc đào tạo các lớp bồi dưỡng cấp cao được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; Đáp ứng nguồn lực tài chính cho các hoạt động chi thường xuyên, chi nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng,… trong đó tập trung ưu tiên cho hệ thống giảng đường, ký túc xá nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo, giảng dạy đảm bảo cho các đơn vị trong hệ thống Học viện hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác kế hoạch - tài chính: báo cáo khẳng định, việc phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2023 của Học viện được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Theo nguyên tắc bám sát nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023 của từng đơn vị dự toán, đảm bảo ngân sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các dự án đầu tư, bố trí các nhiệm vụ đột xuất theo chủ trương được phê duyệt của Giám đốc Học viện trên cơ sở điều hòa nguồn kinh phí một cách hiệu quả và phù hợp. Dự toán thu, chi NSNN năm 2023 Học viện phân bổ đã bám sát và đảm bảo nguồn lực tài chính để các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án đảm bảo đúng hồ sơ, thủ tục theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác quản lý tài sản tiếp tục được quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch trang cấp đến việc giao quản lý sử dụng theo đúng đối tượng, mục đích, góp phần thực hành tiết kiệm chi ngân sách. Căn cứ trên tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe tô tô theo Nghị định mới của Chính phủ, trong thời gian tới Học viện sẽ phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cho các đơn vị để có cơ sở triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ cho công tác tổ chức lớp.

HN_DSC2091

Quang cảnh hội nghị

Cũng trong năm 2023, Học viện đã phối hợp Kiểm toán Nhà nước triển khai kiểm toán giai đoạn 2020-2022 tại hệ thống Học viện. Qua quá trình kiểm toán, đoàn kiểm toán nhà nước đã đánh giá công tác quản lý tài chính của Học viện đã thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Đối với Công tác quản lý dự án đầu tư: Năm 2023 trên cơ sở dự án và kế hoạch vốn được giao đối với 06 dự án vốn đầu tư công, công tác quản lý dự án đầu tư đã được thực hiện trình tự theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và của Học viện.... Các dự án đang triển khai cơ bản đáp ứng được tiến độ, đảm bảo về chất lượng, không để xảy ra những vấn đề mất an toàn lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát từ khâu tư vấn lập dự án đến quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ. Năm 2023, đã triển khai lập dự thảo Văn kiện Dự án Xây dựng Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Nam Lào tại tỉnh Champasac và hiện tại đã gửi các bộ, ban ngành của Việt Nam để xin ý kiến góp ý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ hai nước (Việt Nam - Lào) phê duyệt đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra của hai nước.

Công tác mua sắm tập trung đã triển khai thực hiện đúng dự toán và số lượng được phê duyệt; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo quy trình trong các khâu. Việc thực hiện mua sắm tập trung thiết bị tin học đã giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả trong mua sắm tập trung theo quy định của Nhà nước.

HN_DSC2013

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Đối với công tác Ứng dụng công nghệ thông tin: năm 2023, công tác tham mưu trong toàn hệ thống về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị nội dung cổng thông tin và các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. 

Việc triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và vận hành hệ thống công nghệ thông tin đã giúp cho các hoạt động quản lý điều hành của Học viện được thông suốt; phục vụ tốt cho tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo trực tuyến trong hệ thống Học viện và cấp quốc gia; triển khai hỗ trợ công tác đào tạo, giảng dạy theo hình thức trực tuyến trên toàn hệ thống Học viện. Triển khai, đảm bảo các điều kiện và thực hiện nghiệm thu kỹ thuật trong kết nối với các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết nối hệ thống camera giám sát, hệ thống học trực tuyến của các lớp cao cấp lý luận chính trị tại một số trường chính trị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quản lý lớp của Học viện.

Thực hiện nhiệm vụ quản trị các kênh truyền thông trên mạng Internet và mạng xã hội để nâng cao chất lượng truyền thông, quảng bá và đẩy mạnh công tác truyền thông của Học viện. TĐ01ã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh và hoạt động của Học viện tới đông đảo người dùng mạng xã hội, qua đó góp phần vào sự thành công chung của Học viện và nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát vào sự kiện trong nước, quốc tế. Chủ động, tích cực trong các hoạt động của Cổng thông tin điện tử, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai tốt các hoạt động của nội dung cổng thông tin điện tử; đảm bảo các tuyến bài trên cổng thông tin điện tử và các kênh truyền thông khác của Học viện.  

HN_DSC2077

Đại biểu tham luận tại hội nghị

HN_DSC2069

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến tham góp của đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu đạt được của Học viện trong công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin năm 2023, qua đó góp phần vào thành công chung của Học viện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế nhất định, cần có lộ trình, bước đi phù hợp để khắc phục.

Tham luận tại Hội nghị, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó đề nghị cần tăng cường quản lý hệ thống đảm bảo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị chức năng trong xây dựng kế hoạch hoạt động đối với lĩnh vực được phân công phụ trách của từng đơn vị để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch tài chính bao quát tối đa các hoạt động của Học viện và chủ động trong việc cân đối, bố trí nguồn lực tài chính đối với từng nhiệm vụ, hoạt động; Phối hợp trong công tác xây dựng cơ chế chính sách đối về chế độ, định mức chi cho cán bộ, giảng viên, học viên tại hệ thống Học viện, v.v.. 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được trong công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin năm 2023, qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Học viện. 

Chỉ rõ những tồn tại, bất cập hiện nay, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc yêu cầu công tác kế hoạch - tài chính, dự án đầu tư, công nghệ thông tin cần thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bám sát các quy định, chính sách mới của Đảng, Nhà nước để kịp thời tham mưu, triển khai các giải pháp phù hợp tại Học viện trong từng lĩnh vực. 

Đối với công tác kế hoạch – tài chính, cần tham mưu phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng tiến độ và chủ trương, định hướng của Ban Giám đốc; đồng thời có các giải pháp điều hành dự toán đúng đắn, hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp thu và thực hiện tốt các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt Học viện. 

Đồng thời, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dự toán trực thuộc, các đơn vị chức năng công bố và thực hiện tốt kiến nghị của đoàn Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm tra của Kiểm toán nhà nước năm 2023; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng. Thực hiện chuẩn bị tốt cho công tác kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Kiểm toán nhà nước kiểm tra vào năm 2024. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, cơ chế, chính sách về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, trả lời kịp thời vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự toán.

Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống. Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng trong toàn hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024.

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm