Sign In

Hội thảo khoa học “Hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay”

16:15 30/06/2023
Chiều ngày 29/6/2023, tại thành phố Nam Định, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay”.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Đào Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Triệu Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định; và đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định.

Dự Hội thảo có đồng chí Trần Minh Thắng, Trưởng ban Dân vận tỉnh Nam Định; đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng ban Công tác Đảng – Đoàn thể Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Tỉnh đoàn Nam Định và Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

z4476462966830_73a4746243a7c155c9fcc1f2b8121083

Đồng chí Triệu Văn Thái báo cáo đề dẫn Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Triệu Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định khẳng định, đối với một giai cấp, một dân tộc thì nền tảng tư tưởng là cơ sở lý luận, là quan điểm chỉ đạo, là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho sự phát triển của giai cấp và dân tộc đó. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng ta được xác định là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng mang bản chất cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống bền vững đã được thực tế chứng minh. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, mạng xã hội, các thế lực thù địch đã tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử phản động, cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, thanh niên được xem là một trong những đối tượng quan trọng mà các thế lực thù địch hướng tới để kích động, lôi kéo. Thông qua internet, phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy, bịa đặt nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân, hướng dư luận theo quan điểm sai trái, tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và kích động bình luận theo hướng tiêu cực, khiến không ít người, nhất là giới trẻ nhẹ dạ hùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc". 

Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định cho biết, việc tổ chức Hội thảo khoa học: “Hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay” là nội dung quan trọng để tổ chức Đoàn các cấp, các đoàn viên, thanh niên trao đổi tri thức và đề xuất những giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là hoạt động thiết thực để triển khai một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 35 là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao. 

z4476462981089_76d98c6e059019874e57d4fbe7adcac7

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự nhất trí cho rằng việc phát huy vai trò của thanh niên có ý nghĩa quan trọng đối với thành công chung của cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là quyền và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Trong đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam; đội dự bị tin cậy của Đảng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam - giữ vai trò then chốt nhằm tập hợp, dẫn dắt và đoàn kết thanh niên phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, trong đó bao gồm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Với thái độ khách quan khi nhìn nhận thực trạng hiện nay, các đại biểu khẳng định, đa phần đoàn viên đều có nhận thức tốt, luôn ý thức tích cực nhưng vẫn có hạn chế nhất định về kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng trong hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước thực trạng như vậy, việc nghiên cứu, thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay hết sức cần thiết. 

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, trao đổi hay; đề xuất được nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực, có ý nghĩa trong việc tăng cường hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay. Các ý kiến trao đổi đã làm rõ vai trò của hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên hiện nay; tập trung trao đổi, phân tích làm nổi bật kết quả và một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với ý thức trách nhiệm trước sự nghiệp chung của đất nước, của dân tộc; với trách nhiệm của thế hệ trẻ trước sự nghiệp chấn hưng đất nước; với tinh thần khoa học, dân chủ, Hội thảo đã diễn ra thành công, thực sự trở thành diễn đàn để các đại biểu, các đoàn viên, thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các kết quả nghiên cứu của mình./.

Tag:

File đính kèm