Sign In

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

15:58 03/04/2024
(Mặt trận) -

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI; đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong hoạt động của mặt trận trong 5 năm qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; bổ sung những kinh nghiệm được đúc kết trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tăng hoa chúc mừng đại hội.

 

Tại đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội X. Đồng thời, đại hội đã tiến hành Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ khóa VII nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương yêu cầu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tập trung đề ra giải pháp khắc phục để hoạt động ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và kỳ vọng của Nhân dân trên địa bàn quận.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại đại hội.

 

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần mặt trận đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc.

MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, thành phố, nắm vững tình hình của quận, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân...; phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Quận ủy quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua, quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia đóng góp rất lớn, rất trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ngay sau đại hội cần khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII. 

 

Trong đó, hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở phải luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Vân Nhi

Tag:

File đính kèm