Sign In

Thiết thực và hiệu quả trong mỗi việc làm theo Bác

14:08 13/05/2024
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với phương châm “3 dám”; “3 hơn”; “5 rõ”; “3 an”.

Quang cảnh Hội nghị Thông tin chuyên đề 6 tháng đầu năm 2024 với chuyên đề: Bắc Giang học tập và làm theo Bác với phương châm "3 dám", "3 hơn", "5 rõ" và phương châm bảo đảm "3 an"

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Đến hết quý I/2024, cấp huyện đăng ký giải quyết 58, cấp cơ sở đăng ký giải quyết 2.188 vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đã được lựa chọn và tập trung giải quyết. 

Trong đó, năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký giải quyết và hoàn thành 207/225 nhiệm vụ trọng tâm; cấp huyện đăng ký giải quyết 49/49 (đạt 100%), cấp cơ sở đăng ký giải quyết 1298/1343 (đạt 96,6%) vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đã được lựa chọn và tập trung giải quyết. Mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1 - 2 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kết quả toàn tỉnh có 5.264 tập thể và 104.138 cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã thực hiện đăng ký và hoàn thành 7.855/8.100 việc của tập thể (đạt tỷ lệ 97%); đăng ký và hoàn thành 133.350/135.720 việc của cá nhân (đạt tỷ lệ 98,2%).

Năm 2024, toàn tỉnh có 4.604 tập thể và 79.065 cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8.247 tập thể và 144.246 cá nhân đăng ký thực hiện việc làm theo Bác. 

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai Kết luận số 01-KL/TW đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả, điển hình như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, kế hoạch về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số lĩnh vực của tỉnh từ nay đến năm 2025; nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc sử dụng Interent, mạng xã hội. Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trong đó thể hiện rõ các phương châm “3 dám” (dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung); “3 hơn” (quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn); “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) đối với mỗi tổ chức và cá nhân; qua đó nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2024, Tỉnh uỷ Bắc Giang ban hành nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh uỷ với phương châm đảm bảo 3 an: an ninh - an sinh - an toàn. Mục tiêu hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Cấp huyện và tương đương cũng xuất hiện nhiều mô hình hay, như "Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái", “Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” ở huyện Tân Yên; "Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ", "Nông dân phát triển bền vững" ở huyện Việt Yên; “Cuộc vận động ba trách nhiệm” ở huyện Sơn Động; “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội” ở huyện Lạng Giang và mô hình “Chính quyền thân thiện” ở thành phố Bắc Giang…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện học và làm theo Bác ở Bắc Giang vẫn còn những hạn chế, cần phải khắc phục. Đó là, tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn hạn chế. Việc gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt; một số địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch còn chung chung, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tiễn đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan định kỳ một số nơi còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa thực hiện nền nếp việc tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong sinh hoạt…

Trong thời gian tới, để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, tự giác, mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh cần làm tốt những nhiệm vụ trng tâm sau:

Một là,tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Hai là,chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bà là,đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bốn là,quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí giới thiệu, phản ánh các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc làm theo Bác nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các nhà trường, trung tâm chính trị các huyện, thành phố và các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Năm là,tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Sáu là,thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

BBT


Tag:

File đính kèm