Sign In

Kinh nghiệm phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

19:58 22/04/2024
Bám sát quan điểm “Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, Thành ủy Bắc Ninh luôn coi trọng công tác phát triển đảng, coi việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng.

Tuyên truyền truyền thống cách mạng của Hội LHPN thành phố Bắc Ninh.

 

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số gần 11.000 đảng viên (trong đó 28 đảng bộ, 40 chi bộ), chiếm 16,1% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Kết quả phát triển đảng viên hàng năm của Đảng bộ thành phố đều đạt và vượt so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 652 đảng viên mới, trong đó 438 đảng viên nữ (chiếm 67% tổng số đảng viên mới kết nạp), số lượng và chất lượng đảng viên được nâng lên, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023, toàn Đảng bộ kết nạp được 209 đảng viên mới.
Hằng năm, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, quan tâm đến đối tượng là những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, con em các gia đình có công với cách mạng, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang... Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên nữ nói riêng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện. Gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức đảng yếu kém, coi việc kết nạp đảng viên là mục tiêu thi đua của chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí đã được cụ thể hóa. Thực hiện tốt công tác rà soát nguồn phát triển đảng viên để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ...
Trong quá trình tổng kết, đánh giá thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy rút ra một số kinh nghiệm trong công tác định hướng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức thành viên với công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên nữ nói riêng. Trong đó, nhấn mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền cần thực hiện thường xuyên, đa dạng về nội dung, hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp và nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nữ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hoàng Long cho biết: “Để đạt được những yêu cầu đó, hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đều ban hành kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó giao chỉ tiêu kết nạp cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá nguồn kết nạp thực tế. Sau khi có Kết luận số 903-KL/TU, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu đến hết nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 650 đảng viên mới, đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy ban hành hướng dẫn việc kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố”.
Song song với việc lãnh đạo bằng văn bản, Thành ủy duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm, hội nghị giao ban về công tác tổ chức xây dựng Đảng để kiểm việc, đôn đốc, bổ sung, điều chỉnh giải pháp tổ chức thực hiện sát với thực tế. Đặc biệt, đầu tháng 10-2023, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá toàn diện và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.
Các chi, đảng bộ trực thuộc mở rộng diện rà soát đối với các đối tượng là giáo viên, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, trí thức, công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự… Đồng thời yêu cầu các đoàn thể chính trị-xã hội bổ sung chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng vào chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch công tác năm.
Thời gian tới, Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong công tác xây dựng đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng năm 2024 cũng như trong cả nhiệm kỳ đã đề ra.

Thu Huyền

Tag:

File đính kèm