Sign In

Huyện An Minh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

00:00 30/12/2023
​Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

30-12-23 735253a5083dc6c44d64af253a30facf.jpg

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo huyện An Minh năm 2023.


Năm 2023, ngành tuyên giáo huyện An Minh luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc triển khai, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước, quốc tế, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta… Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương... Lĩnh vực khoa giáo bám sát chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt việc tham mưu đổi mới phương thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng phù hợp với tình hình mới; tỷ lệ đảng viên tiếp thu trung bình đạt 99,37%. Công tác triển khai các quy định của Đảng được thực hiện hiệu quả nhất là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề, các văn bản chỉ đạo về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã đăng ký xây dựng 131 mô hình tập thể, 30 mô hình cá nhân học tập và làm theo Bác.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện hiệu quả; việc theo dõi nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; việc thực hiện nêu gương; chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm được thực hiện nghiêm túc. Phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 3 cuộc tuyên truyền biển, đảo, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…

Năm 2024, để phát huy kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về công tác tuyên giáo; tổ chức tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nhất là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thực hiện tốt vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy; tăng cường theo dõi, nắm bắt, kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trước, trong và sau những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, những vấn đề bức xúc nổi lên… Qua đó, đề xuất giải pháp giải quyết, không để phát sinh điểm nóng; chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực khoa giáo…

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện An Minh đã khen thưởng 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý III/2023.

Nguyễn Thị Thu

Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh

Tag:

File đính kèm