Sign In

Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

18:47 14/05/2024

Sáng ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” và các văn bản của Đảng.

 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

 

Hội nghị tập trung quán triệt các giá trị văn hoá với con người, là động lực của cách mạng và thúc đẩy kinh tế phát triển; quán triệt Chương trình số 52 năm 2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới; kế hoạch 404 năm 2024 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 43 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc gắn với Nghị quyết số 29 năm 2023 của Tỉnh uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

 

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 là dịp để Quảng Nam tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống văn hóa, sức mạnh của con người xứ Quảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của Quảng Nam.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, những nội dung học tập, quán triệt lần này có ý nghĩa rất quan trọng, các đồng chí cán bộ, đảng viên cần nắm vững và triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động nhằm đồng bộ các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, sát đúng với quy hoạch của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp uỷ, địa phương nhanh chóng quán triệt đến cơ sở, cụ thể hoá hơn nữa các Nghị quyết bằng chương trình, đảm bảo tính khả thi.

 

Đề nghị các cấp ủy đảng từ tỉnh đến chi bộ, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2024 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đưa nội dung chuyên đề năm 2024 vào chương trình công tác, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, cơ quan, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2024).

Trong đó, tập trung nhấn mạnh vào xây dựng văn hóa công vụ, việc rà soát, kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện cụ thể về tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, không làm đúng, làm đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, sau hội nghị này, các cấp uỷ, địa phương nhanh chóng quán triệt đến cơ sở, cụ thể hoá hơn nữa các Nghị quyết bằng chương trình đảm bảo tính khả thi, đạt kết quả cao nhất, tránh sao chép, chung chung, đặc biệt lưu ý điểm mới, sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể từng địa phương, đơn vị.

Tác giả: THANH THÚY

Tag:

File đính kèm