Sign In

Khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 khóa XXII

08:47 05/12/2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng nay 5/12, Tỉnh ủy khai mạc hội nghị lần thứ 14 khóa XXII để thảo luận, đánh giá hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và cho ý kiến các nội dung theo chương trình hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động từ sự biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; song, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt một số kết quả quan trọng. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) khoảng 112,5 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 23.951 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt 20.880 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá ở hầu hết các nhóm ngành; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện…

Đặc biệt, năm 2023 tình hình kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức; tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến giảm 8,25% so với năm 2022; đây là mức giảm nhiều nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Tình hình thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân vốn đầu tư công... là những vấn đề còn nhiều bất cập, hạn chế và là điểm nghẽn lớn đối với sự phát triển chung của tỉnh. 

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản quan trọng gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong hoạt động thực tiễn. 

Nhân dân đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”... góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...