Sign In

Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023: Thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng

08:30 29/11/2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt đến cấp ủy trực thuộc nội dung Hướng dẫn số 04 ngày 23/11/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhằm đảm bảo việc triển khai nội dung liên quan đúng quy theo định của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu: “Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân chưa được kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban về công tác xây dựng Đảng tháng 11/2023 và quán triệt Hướng dẫn 04 đến các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban về công tác xây dựng Đảng tháng 11/2023 và quán triệt Hướng dẫn 04 đến các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ

Quy định rõ thẩm quyền

Theo ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm 26 trang, 13 phụ lục kèm theo) đã tích hợp đầy đủ các nội dung Quy định số 124 ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 25 ngày 10/11/2023 và thay thế cho Hướng dẫn số 02 ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 đúng theo quy định của Đảng.

Trong đó chú ý, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, chỗ nào có gợi ý kiểm điểm thì phải gợi ý, phân công chỉ đạo việc thực hiện kiểm điểm cho tốt, không được làm lướt, làm qua, không chắc, không kỹ. Nơi nào làm không đúng thì bắt buộc phải làm lại.

Trong đó, tại Phụ lục 1 đã quy định rất rõ thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc quyết định đánh giá tập thể, cá nhân; của Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo và cho ý kiến trước khi Thường trực HĐND tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân; của Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo và ý kiến trước khi tập thể lãnh đạo UBND tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Cùng với đó, quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại cấp phó của mình. Phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quy định việc đánh giá, xếp loại thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo theo phân cấp và phù hợp với quy định.

So với hướng dẫn trước đây, tại Hướng dẫn 04 quy định cụ thể về nguyên tắc đánh giá, xếp loại đối với trường hợp tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời điểm trước nhưng đến thời điểm năm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật hoặc tập thể, cá nhân bị cấp có thẩm quyền quyết định tăng nặng hình thức kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại.

Theo đó, sau khi quyết định thi hành kỷ luật tập thể, cá nhân có hiệu lực, cấp ủy cấp trên trực tiếp căn cứ hình thức kỷ luật, thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm được ghi trên quyết định thi hành kỷ luật để tiến hành đánh giá lại kết quả xếp loại chất lượng tại thời điểm đó ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Đối với trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả thì cân nhắc kỹ lưỡng nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh, nguyên nhân vi phạm để xem xét, quyết định đánh giá lại kết quả cho phù hợp.

Ra quyết định hủy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc hủy bỏ các nội dung về thi đua, khen thưởng (nếu có) theo thẩm quyền để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định có liên quan.

Trường hợp cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cơ quan, đơn vị cũ nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của cơ quan, đơn vị cũ (không quy trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị mới).

Trường hợp cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cả cơ quan, đơn vị cũ và cơ quan, đơn vị mới, bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị cũ và cơ quan, đơn vị mới chuyển đến thì tính hình thức kỷ luật vào kết quả đánh giá, xếp loại theo thời điểm xác định hành vi vi phạm tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Đối với những tập thể, cá nhân sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng nếu có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mất đoàn kết nội bộ thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xác minh, thẩm định, xem xét lại kết quả đánh giá, xếp loại.

Đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Đảng

Với Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời điểm thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm và kết thúc trước ngày 15/12 hằng năm; riêng năm 2023 thì kết thúc trước ngày 31/12/2023.

Đối với tập thể, cá nhân ở các trường học, cơ sở giáo dục, việc xem xét đánh giá, xếp loại căn cứ trên kết quả công tác của năm học; thống nhất kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hoàn thành trước ngày 15/12 hằng năm để đảm bảo tính đồng bộ trong toàn Đảng.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù theo chức năng, nhiệm vụ quy định chưa tổng kết vào dịp cuối năm thì cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thực hiện hoàn thành trước ngày 15/1 năm sau.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn lần này, đối với những chi bộ đông đảng viên, có tổ đảng thì kiểm điểm đảng viên được tiến hành ở tổ đảng sau đó báo cáo kết quả với chi bộ.

Ông Cao Thanh Hải cho hay, để phù hợp với thực tiễn, Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng bổ sung thêm tiêu chí xếp loại cho rõ: Trong quá trình cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân, nếu xếp loại của cá nhân không đạt 1 trong 3 mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thì xem xét xếp loại cá nhân, hoặc tổ chức đó không hoàn thành nhiệm vụ.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao quán triệt Hướng dẫn 04 đến các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, theo ông Cao Thanh Hải, các huyện thị, thành ủy quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện quy định hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

Chịu trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung có liên quan để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quy định việc đánh giá, xếp loại thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo theo phân cấp và phù hợp với quy định.

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, hoặc thường trực cấp ủy cùng cấp nếu được ủy quyền, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp ủy cơ sở lấy gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý. “Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp phải thành lập đoàn/tổ công tác dự chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm.

Phân công cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan, giúp việc của cấp ủy dự chỉ đạo, tổng hợp kết quả kiểm điểm ở các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, quy định các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tổ chức cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã theo phân cấp quản lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và phù hợp với hướng dẫn” - ông Hải nhấn mạnh.

HÀN GIANG

Tag:

File đính kèm