Sign In

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận, nghị quyết về giáo dục, văn hóa tại Huyện ủy Vũ Thư

18:45 07/05/2024
Chiều ngày 7/5, Đoàn giám sát 1051 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Thư. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW; Nghị quyết số 04-NQ/TU; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác xây dựng, phát triển văn hóa, phát triển con người cũng như việc phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương. Ý thức trách nhiệm và quyết tâm, tính chủ động trong triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận, Nghị quyết của các ban, ngành, đoàn thể của huyện được nâng lên. Đã kịp thời chỉ đạo các ban, ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các quy định của Trung ương, của tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chính sách, quy định, chương trình, kế hoạch về công tác văn hóa. Nhờ đó đến nay công tác văn hóa, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Vũ Thư phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Thư trong việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư, cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp tục quan tâm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW, Nghị quyết số 04-NQ/TU cũng như Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể, địa phương đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển các sản phẩm, thương hiệu mang dấu ấn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến yêu nước, cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ. Tiếp tục kiện toàn, bố trí công chức văn hóa cấp xã bảo đảm đủ số lượng. Tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư cho văn hóa cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn hóa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Thủy

Tag:

File đính kèm