Sign In

Toàn tỉnh có 4.925 hộ nghèo và 8.677 hộ cận nghèo

00:00 05/01/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025).

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh) đã tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Kết quả được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Tổng số hộ nghèo là 4.925 hộ, chiếm tỷ lệ 0,97% so tổng số hộ toàn tỉnh (507.344 hộ). Trong đó, khu vực thành thị có 606 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,73%; khu vực nông thôn có 4.319 hộ nghèo, tỷ lệ 1,02%. Địa bàn có số hộ nghèo nhiều nhất là huyện Châu Thành: 1.034 hộ; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Tân Phú Đông: 1,68%.

Riêng hộ cận nghèo, tổng số hộ là 8.677 hộ, tỷ lệ 1,71%. Trong đó, hộ cận nghèo khu vực thành thị là 1.835 hộ, tỷ lệ 2,21%; hộ cận nghèo khu vực nông thôn là 6.842 hộ, tỷ lệ 1,61%.

Kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, cận nghèo nêu trên sẽ là căn cứ để tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2024.

Quốc Việt

Tag:

File đính kèm