Sign In

Tiền Giang: Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

00:00 20/02/2024
Ngày 22/01/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn Tiền Giang.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp, lấy phòng ngừa là chính, chủ động nắm chắc tình hình để đấu tranh ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa là quan trọng để giải quyết tổng thể, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra. Tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình, nhận diện đúng, đủ hệ loại đối tượng, địa bàn để quản lý chặt chẽ và giải quyết có hiệu quả người nghiện, người sử dụng ma túy; phòng ngừa, kiềm chế phát sinh số người nghiện, người sử dụng ma túy mới; hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất từ khâu tổ chức triển khai đến thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về phòng, chống ma túy trên toàn tỉnh. Quá trình thực hiện phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực, lồng ghép với việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2024 và công tác chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy. Tăng cường các nguồn lực, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.

*Các chỉ tiêu năm 2024

Có 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, khu - cụm công nghiệp được tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp. Chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy tăng so với năm 2023.

Có 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được lập hồ sơ quản lý, theo dõi và được rà soát, cập nhật thường xuyên; thực hiện các biện pháp xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện để áp dụng các biện pháp lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc lập hồ sơ cai nghiện theo quy định. 100% người nghiện ma túy được lập hồ sơ quản lý, theo dõi và được rà soát, cập nhật thường xuyên; thực hiện các biện pháp cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện được lập hồ sơ đưa vào quản lý người sau cai nghiện ở địa phương.

Số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ tăng ít nhất 5% so với năm 2023. Nâng cao hiệu quả công tác khởi tố, điều tra, xử lý, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy. Phấn đấu tăng tỷ lệ khởi tố tội phạm mua bán trái phép chất ma túy và giảm tỷ lệ khởi tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong cơ cấu tội phạm so với năm 2023. 100% tin báo, tố giác tội phạm ma túy và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện những điểm, tụ điểm có nguy cơ phát sinh để tập trung đấu tranh triệt xóa; không để hình thành các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy công khai ở các địa bàn công cộng, khu dân, trường học... gây bức xúc dư luận. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa chất ma túy; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

*Các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện

Tiếp tục tham mưu triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các Dự án của Bộ Công an về: "Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm";"Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn" gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận khác về bảo đảm an ninh, trật tự có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống ma túy; xác định rõ cơ chế và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình nghiện ma túy hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, sở hở, thiếu sót; kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá, phân loại thi đua đối với tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tổ giúp việc liên ngành các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tăng cường hiệu quả, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ chuyên trách tham gia phòng, chống ma túy, đặc biệt là cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Thường xuyên rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ về phòng, chống ma túy, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với việc thực hiện các văn bản quy định của Nhà nước, pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy để rút kinh nghiệm, đề xuất bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng, chống ma túy; tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (tháng 6); "Ngày Quốc tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" năm 2024. Đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Chú trọng tuyên truyền tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm đối tượng nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, đối tượng trong các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện có biểu hiện vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng. Phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm truyền thông về phòng chống ma túy. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác của mọi người dân, phát hiện, tố giác với chính quyền, Công an về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Duy trì, phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm; rà soát thanh loại những mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy hoạt động không hiệu quả; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng, củng cố và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là tại cơ sở; tập trung cho các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy.

Thứ ba, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy

Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ tỉnh đến địa phương; xác định rõ vai trò chủ trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm gắn với các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy; chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các Dự án: "Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm"; "Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác phát hiện, điều tra, khám phá các loại tội phạm về ma túy; tiến hành theo đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác truy tố, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức kiểm tra (thường xuyên và đột xuất) đối với các cơ sở có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vi phạm dễ nhận thấy hoặc kéo dài như: hoạt động quá giờ quy định, hoạt động không có hoặc không đủ giấy phép tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm. Đồng thời, xác định trách nhiệm, đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường hợp bảo kê, làm ngơ, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm kéo dài mà không bị phát hiện, xử lý.

Thường xuyên rà soát, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc dư luận, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm; các địa bàn giáp ranh, địa điểm công cộng và khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội có đông người tham gia; khu - cụm công nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Rà soát, đề xuất bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thông tin liên lạc cần thiết, hiện đại để phục vụ công tác, chiến đấu... đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

Duy trì hoạt động của Tổ công tác liên ngành trong quản lý  nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy; phối hợp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót không để các đối tượng lợi dụng để phạm tội, vi phạm pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các lực lượng có liên quan tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ma túy xâm nhập qua khu vực biên giới biển; tổ chức triệt phá các điểm, đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ, trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Phối hợp với chính quyền cơ sở và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động Nhân dân các xã ven biển tích cực đấu tranh phòng, chống ma túy không để xảy ra phức tạp về ma túy ở khu vực biên giới biển.

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma túy; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy phạm tội, vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác thống kê tội phạm phục vụ nhiệm vụ, dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, chính sách trong phòng, chống ma túy đem lại hiệu quả. Thường xuyên rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng các cây có chứa chất ma túy, gắn với tuyên truyền cho Nhân dân về cách nhận biết các cây có chứa chất ma túy, các quy định của pháp luật về xử lý việc trồng cây có chất ma túy. Tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy.

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, du lịch; tăng cường quản lý, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, nhất là kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar..., không để hình thành các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, mại dâm gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Thứ tư, công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

Tiếp tục tổ chức triển thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy: Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy và Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện.

Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật số liệu người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy sau cai, người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần "ngáo đá" vào phần mềm quản lý đối tượng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có các biện pháp quản lý chặt chẽ; chủ động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; triển khai các giải pháp, biện pháp nhằm kiềm chế phát sinh người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất nguồn phát sinh tội phạm từ số người nghiện gây ra. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, tăng cường rà soát lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy theo tinh thần Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, đánh giá, bố trí nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại 100% trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã về sử dụng các thiết bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cách thức thu thập những nội dung, tài liệu để chuyển cho cơ quan y tế phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện.

Tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Vận động, khuyến khích người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy phù hợp. Tăng cường huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác điều trị, cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; mở rộng các điểm cấp phát thuốc Methadone để tạo điều kiện cho người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, tạo công ăn việc làm giúp họ tái hòa nhập cộng động.

Thứ năm, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, thị trấn không có ma túy

Triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; phấn đấu, giảm dần số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy. Tổ chức sơ kết, củng cố, nâng chất các đơn vị đã được xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy. Phát động toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội và người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

Nghiên cứu thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các Công ước quốc tế, bản ghi nhớ, cam kết, biên bản hợp tác song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia để chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, trên không gian mạng. Tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học, kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, nhằm phục vụ công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp hình sự trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ Công an, Tỉnh ủy theo đúng quy định.

H.G

Tag:

File đính kèm