Sign In

Thị xã Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

00:00 08/03/2024
Ðể chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã Cai Lậy đã chỉ đạo UBMTTQVN các xã, phường triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.


Ban Thường trực UBMTTQVN xã Tân Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: Huy Thái.

Đại hội MTTQ các cấp được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Cai Lậy chủ động tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN xã, phường chuẩn bị khá tốt công tác chuẩn bị như: Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, tiến hành xây dựng Dự thảo Văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội, Hướng dẫn Hội nghị Ban Công tác Mặt trận…

Bên cạnh đó, thị xã đã chỉ đạo UBMTTQVN các xã, phường tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận. UBMTTQVN thị xã Cai Lậy đã chọn xã Tân Bình tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã của thị xã và tổ chức xong ngày 21/02 vừa qua. Ngay sau đó, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, thị xã và các xã, phường đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm Đại hội điểm cơ sở. Các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành Đại hội trong tháng 3/2024.

Ông Lê Văn Miền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Cai Lậy cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBMTTQVN tỉnh và Thường trực Thị ủy, sự phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã, các ngành, các thành viên UBMTTQVN thị xã, nên các phần việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 thuận lợi.

Đến thời điểm này, UBMTTQVN thị xã Cai Lậy thông qua lần 1 dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm; Đề án nhân sự thị xã đang trình Thị ủy phê duyệt. UBMTTQVN xã, phường chuẩn bị xong nhân sự, văn kiện, các phần việc Đại hội. Đồng thời, đang lấy ý kiến cơ sở về sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Dự kiến cuối tháng 4/2024, UBMTTQVN thị xã Cai Lậy tổ chức Đại hội.

Báo cáo chính trị được chuẩn bị khá chu đáo, đánh giá được thực trạng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chương trình hành động nhiệm kỳ mới, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, phường cũng đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương để xây dựng chương trình hành động, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; nêu rõ các chương trình hành động, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương...

Xác định công tác nhân sự là nội dung quan trọng của Đại hội, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã Cai Lậy đặt ra yêu cầu quan trọng là cơ cấu, thành phần, số lượng đảm bảo đúng quy định; góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Đến nay, công tác nhân sự được Ban Thường trực Mặt trận các xã, phường chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, thị xã. Về Đề án nhân sự UBMTTQVN cấp xã, có 06 Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã là thường vụ cấp ủy, 10 Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã là đảng ủy viên; 100% Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đối với Đề án nhân sự cấp thị xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến có 51 ủy viên, tuổi đời bình quân là 44 tuổi (cao nhất là 63 tuổi, thấp nhất là 25 tuổi).

Song song đó, UBMTTQVN thị xã Cai Lậy còn phát động thi đua và đăng ký 17 công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn thị xã, với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.

Hà Nam 

Tag:

File đính kèm