Sign In

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024

00:00 25/03/2024
Ngày 12/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2024 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao của Đề án, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương về đề xuất chính sách trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); góp phần bảo đảm sự gắn kết giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, PBGDPL.

Tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), từ đó tham gia góp ý, phản biện, góp phần nâng cao chất lượng văn bản, thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò của các sở, ngành trong tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm trong năm 2024 các đề xuất chính sách, dự thảo VBQPPL có tác động lớn đến xã hội được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Việc thực hiện truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; kế hoạch xây dựng dự án, dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, VBQPPL của Chính phủ năm 2024; chương trình/kế hoạch xây dựng VBQPPL của địa phương và phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn địa phương.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật, nhất là các đơn vị được giao chủ trì tham mưu soạn thảo VBQPPL trong năm 2024; phân công cụ thể trách nhiệm, thời gian, hình thức, nội dung thực hiện truyền thông chính sách phải đảm bảo tính kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh trong thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật; bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện.

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

* Tiếp tục quán triệt về vị trí, vai trò của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn, kiểm tra công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh lồng ghép nội dung hướng dẫn thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh).

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Kết quả, sản phẩm: Hướng dẫn được ban hành.

- Tham mưu tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh; cấp huyện:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Thời gian thực hiện: Kiểm tra lồng ghép với hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL năm 2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, thông báo, báo cáo kết quả kiểm tra.

- Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án:

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

* Tham gia góp ý dự thảo các VBQPPL có liên quan nội dung quy định về công tác truyền thông dự thảo chính sách

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Trung ương.

* Tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2024

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành thuộc lĩnh vực dự thảo VBQPPL điều chỉnh hoặc được giao chủ trì tham mưu thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, VBQPPL của Chính phủ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp; các cổng/trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi cơ quan chủ trì thực hiện soạn thảo VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

- Kết quả, sản phẩm:

+ Văn bản tổ chức truyền thông.

+ Tổ chức các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách, VBQPPL:

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Mục III của Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các sản phẩm, tài liệu bài viết về nội dung truyền thông được đăng tải, giới thiệu trên cổng, trang Thông tin điện tử PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương; các chương trình, chuyên mục truyền thông được phát hành, phát sóng; các dữ liệu, thông tin truyền thông được tích hợp, chia sẻ, kết nối; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nghiên cứu, tìm hiểu, góp ý dự thảo VBQPPL…

Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

* Tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL của địa phương

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành VBQPPL, các dự thảo VBQPPL khác của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh có tác động lớn đến xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi xây dựng chính sách, dự thảo VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

- Kết quả, sản phẩm:

+ Văn bản tổ chức truyền thông.

+ Tổ chức các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách, VBQPPL:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Mục III của Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh.

Các sản phẩm, biên soạn tài liệu nội dung truyền thông được đăng tải, giới thiệu trên cổng, trang Thông tin điện tử PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương; các chương trình, chuyên mục truyền thông được phát sóng; các dữ liệu, thông tin truyền thông được tích hợp, chia sẻ, kết nối; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nghiên cứu, tìm hiểu, góp ý dự thảo VBQPPL…

Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

* Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, các đối tượng liên quan về chuyên đề kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật:

Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.

Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn được tổ chức.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách:

Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh

Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.

Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn.

- Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, các đối tượng liên quan thuộc phạm vi quản lý về kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách để thực hiện truyền thông chủ động, linh hoạt, hiệu quả:

Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2024.

Kết quả, sản phẩm: Hội nghị tập huấn.

Giao Sở Tư pháp triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

                                                                                                        H. Quốc

Tag:

File đính kèm