Sign In

Khen thưởng 31 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33

13:29 17/05/2024
Sáng nay (ngày 17/5), đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Đại biểu tham dự hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo…

Đồng chí Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

 

10 năm qua, Trà Vinh thực hiện hiệu quả 06 nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết số 33-NQ/TW: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; hội nhập quốc tế về văn hóa và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung xây dựng con người Trà Vinh theo các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh lồng ghép việc triển khai xây dựng, phát huy các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Trà Vinh trong giai đoạn mới phù hợp với các hệ giá trị của người Việt Nam “Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”. Đồng thời, xây dựng và lan tỏa nét tính cách đặc trưng của người dân Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay “yêu thiên nhiên, hòa đồng cùng thiên nhiên”.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị.

 

Bên cạnh, đặc biệt quan tâm xây dựng các giá trị của con người Trà Vinh trong giai đoạn mới “Đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên”. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân, góp phần thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, nhất là vùng đông đồng bào Khmer.

Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, kịp thời phân bổ vốn phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích. Khai thác hiệu quả giá trị di tích kết hợp với du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham luận nội dung xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa gắn với khai thác tiềm năng du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, đại biểu tham luận, chia sẻ các nội dung: xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa gắn với khai thác tiềm năng du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, đóng góp các sản phẩm du lịch văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển văn hóa…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33. Khẳng định nhận thức và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát biểu văn hóa con người Việt Nam chuyển biến tích cực.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Trà Vinh tiếp tục xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Khẳng định văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu kết luận hội nghị.

 

Xây dựng văn hóa người Trà Vinh trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập, kết hợp văn hóa truyền thống và hiện đại, xây dựng người Trà Vinh năng động, sáng tạo, hòa phóng, nghĩa tình, trượng nghĩa. Xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, trọng nghĩa tình, trọng công lý và đạo đức xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong cộng đồng dân cư, trên không gian mạng…

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào XDNTM, đô thị văn minh. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa. Xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ giỏi về nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, hội nhập…

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: NGỌC XOÀN

Tag:

File đính kèm