Sign In

Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

07:41 04/12/2023
YênBái - Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình hành động với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao.

YênBái - Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, thời gian qua, tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình hành động với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.
   
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và quy chế làm việc, tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; đồng thời, ban hành kịp thời, đồng bộ, chất lượng 11 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và 53 nghị quyết, chỉ thị, quy định, để án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. 

Trong các nghị quyết, đề án đều xác định đầy đủ quan điểm, định hướng phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, có một số nội dung là vấn đề mới, sáng tạo, mang tính tiên phong, chưa có trong tiền lệ được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn đòi hỏi như: Quy định số 16 ngày 15/11/2021 về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 30 ngày 10/5/2021 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; Kế hoạch số 37 ngày 9/6/2021 về xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; Quy định số 09, ngày 30/6/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… 

Những nội dung này cũng chính là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách làm căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ.  

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đây được coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng tại địa phương. Do đó, cùng với thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, công tác phê bình và tự phê bình đã được các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề... 

Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết số 37, ngày 20/4/2021 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Trong đó, đề ra các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tiêu chí nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác xây dụng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện mới. 

Cùng đó, kịp thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội và các nghị quyết, quy định của Trung ương bảo đảm toàn diện, đồng bộ, liên thông, bám sát thực tiễn; trong đó, có những vấn đề mới, khó, có tính tiên phong như: lượng hóa trách nhiệm nêu gương; cụ thể hóa quy định dám nghĩ, dám làm và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý bị kỷ luật. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương; ban hành danh mục vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thế cấp tỉnh, cấp huyện; kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm đối với một số cơ quan, đơn vị sau sắp xếp bộ máy làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện chặt chẽ, bài bản công tác quy hoạch cán bộ theo đúng yêu cầu, nguyên tắc, bảo đảm liên thông giữa các cấp, các ngành nên chất lượng quy hoạch đã được nâng lên. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy cơ sở, tỷ lệ trẻ chiếm 37,2% (tăng 17,5% so với nhiệm kỳ trước), nữ chiếm 22,7% (tăng 1,6% so với nhiệm kỳ trước), dân tộc thiểu số chiếm 38,4% (tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước); đối với cấp ủy cấp trên cơ sở, tỷ lệ trẻ đạt 19,1%, nữ đạt 20,6%, dân tộc thiểu số đạt trên 32%; đối với cấp ủy cấp tỉnh, tuổi trẻ chiếm 10,4% (cao hơn nhiệm kỷ trước); nữ chiếm 16,7% (tương đương với nhiệm kỷ trước). 

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng đi đôi với triển khai thực hiện Nghị quyết số 37, Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó, tập trung vào củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát triển đảng viên với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. 

Điển hình như: Huyện ủy Yên Bình đã thành lập Tổ biên tập Bản tin sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, định hướng xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, thực hiện tại cơ sở. 

Huyện ủy Văn Chấn thành lập Trang thông tin của huyện đăng tải nhiều nội dung, bài viết có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa về những việc làm thiện nguyện, về giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho giới trẻ, góp phần định hướng dư luận, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của địa phương. 

Cùng đó, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc việc bí thư, phó bí thư dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng Chi bộ kiểu mẫu, xây dựng "chi bộ 4 tốt”; đề án thành lập 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và đẩy mạnh triển khai thực hiện nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" theo Đề án số 11 ngày 28/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, hiệu quả và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Tỉnh đã ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chung cho cả nhiệm kỳ; đồng thời, giao chỉ tiêu về số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể, chi tiết đến từng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc định hướng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm đảm bảo phương châm "giám sát mở rộng", "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm", tránh chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, giám sát... 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 689 tổ chức đảng, 2.576 đảng viên (1.382 cấp ủy viên); kiểm tra định kỳ 1.075 tổ chức đảng, 5.658 đảng viên (2.851 cấp ủy viên); Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 557 tổ chức đảng, 1.118 đảng viên (1.017 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 38 tổ chức đảng, 326 đảng viên (262 cấp ủy viên)… Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, giám sát…

Những kết quả nổi bật trên là do tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo sáng suốt, hiệu quả, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao; đồng thời, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được nâng lên. 

Nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị  sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chỉ đạo tổ chức nghiêm việc xây dựng, thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo quy định. 

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, khắc phục các biểu hiện sa sút, thoái hóa về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm của cán bộ, đảng viên nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết theo hướng đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn; chủ động nắm bắt và dự báo đúng tình hình tư tưởng trên địa bàn, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội...

Hồng Oanh

Tag:

File đính kèm