Sign In

Chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo tại Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

09:46 18/01/2024

CTTĐT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, việc thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; tập trung đưa công tác chuyển đổi số thành nề nếp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo tại Đảng uỷ Khối.

Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt trực tuyến với Chi bộ VNPT Văn Yên

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (46 đảng bộ và 28 chi bộ trực thuộc) với gần 4.800 đảng viên. Xác định cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới hoạt động trong tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức và người lao động trong Khối, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 51-NQ-TU ngày 27/2/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Đảng uỷ Khối đã Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai, đôn đốc cụ thể trong công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; tập trung đưa công tác chuyển đổi số thành nề nếp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó tập trung các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo tại Đảng uỷ Khối.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã chủ động, tích cực tham mưu thực hiện chuyển đổi số và tổ chức triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Một trong những giải pháp đã được thực hiện hiệu quả đó là đa dạng hóa hình thức triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng vừa đảm bảo đúng, đủ nội dung, phù hợp với các đối tượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi như: Cuộc thi tìm trắc nghiệm hiểu và viết về chủ đề “đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 - 2023. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023, qua 4 tuần thi đã có 8.338 lượt người tham gia với 25.576 lượt bài thi.

Đoàn Thanh niên Khối Kế hoạch và triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề và thi tìm hiểu trực tuyến về Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sau 3 tháng triển khai đã thu hút được trên 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia với hơn 3.000 lượt bài thi.

 

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng uỷ Khối trao giải cho các thí sinh đoạt giải nhất các của cuộc thi tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái” năm 2023

 

Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã tổ chức học trực tuyến nối các điểm cầu đến các chi, đảng bộ cơ sở. Tại các hội nghị báo cáo viên thường xuyên dùng mã quét QR trong cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hội nghị; mở các chuyên mục triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối, đã đăng tải hơn 1.000 tin bài về các hoạt động của Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở, số lượt người truy cập trung bình 4.5000 lượt người/ngày, đến nay đã có gần 3,1 triệu lượt truy cập.

Sử dụng hiệu quả và nền nếp phần mềm hệ thống quản lý họp Min-Ecabinet (phòng họp không giấy) trong các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các hội nghị của cơ quan. Các cuộc họp, hội nghị của Đảng uỷ Khối không in ấn, phô tô tài liệu giấy, triển khai số hóa tài liệu, sử dụng mã QR và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đảng uỷ Khối để đại biểu khai thác, sử dụng qua máy tính, điện thoại thông minh.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu của Đảng ủy Khối như: Thiết lập tiện ích việc ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh: Đảng ủy khối đã triển khai các ứng dụng như YenBai-S, VneID (mã định danh cá nhân cấp 2, Sổ tay đảng viên tỉnh Yên Bái, phòng họp Ecabinet, phần mềm Quản lý nhiệm vụ…; tổ chức thí điểm cấp uỷ cấp trên dự sinh hoạt trực tuyến với các chi bộ trực thuộc…

Đã ban hành Đề án số 01- ĐA/ĐUK, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 -2025”, trong đó  chú trọng đổi mới hình thức thi cuối khóa, chú trọng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá nhận thức cuối khóa học bảo đảm chính xác, khách quan. Xây dựng phần mềm làm bài trực tuyến và quản lý học viên…

Đã mở chuyên mục “Sinh hoạt chi bộ” trên trang thông tin điện tử của Đảng uỷ Khối, đồng thời định kỳ hàng tháng xây dựng tài liệu sinh hoạt chi bộ giúp cho cấp uỷ cơ sở khai thác tài liệu góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, đồng thời thực hiện triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên” vào sinh hoạt chi bộ theo định kỳ.

Với những giải pháp và kết quả bước đầu trọng việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã góp hiện hiện chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác trong lĩnh vực Tuyên giáo phù hợp với đặc thù của Đảng ủy Khối, đặc biệt đã góp phần nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 98,7%;

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo tại Đảng uỷ Khối, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội tích cực, giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối xác định tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án số 01- ĐA/ĐUK, ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 - 2025”.

Tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyên giáo như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết (học tập trực tuyến; hội thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; dùng  mã quét QR trong cung cấp thông tin, tài liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đánh giá chất lượng học viên…). Tiếp tục duy trì hiệu quả Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tạo giao diện rộng phục vụ công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ Khối như: mẫu hóa văn bản, đổi mới cách thực báo cáo theo hướng bản tích đánh dấu và báo cáo đảm bảo ngắn gọn, đủ nội dung; thực hiện cải cách hội họp, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận; lồng ghép những nội dung phù hợp trong một hội nghị để hạn chế số lượng cuộc họp.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và người lao động học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị  xã hội cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch của cấp mình sát với tình hình thực tế ở doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao vai trò của ủy ban kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

    CTV: Đức Phương

    Tag:

    File đính kèm