Sign In

Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

17:11 04/12/2023

CTTĐT – Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 4/12, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục truyền đạt nhiều nội dung chuyên đề quan trọng nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Trong buổi chiều 4/12, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, Kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội nghiêm túc tiếp thu tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết thường xuyên, liên tục, gắn với vị trí, trách nhiệm công tác, từ đó không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: Cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 sâu rộng, lan toả, hiệu quả; nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Không để tình trạng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết “đầu voi, đuôi chuột”; phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc về hiệu quả thực hiện Nghị quyết một cách thực chất, thực sự. 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Ngay sau Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: Để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp ủy ngay sau hội nghị này nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; đề nghị các cấp ủy chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện Nghị quyết, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp; thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết báo cáo cấp trên theo quy định.

 

    Lan Hương

    Tag:

    File đính kèm