Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC

Gửi câu hỏi thành công

Tô Lâm

Anh lanh dao

 Họ và tên: Tô Lâm

 Ngày sinh: 10-7-1957

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

 Ngày vào Đảng: 22-8-1981; Ngày chính thức: 22-8-1982

 Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân

 Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngoại ngữ: Anh C

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

 Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

 Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam