Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch nước

Gửi câu hỏi thành công

Võ Văn Thưởng

Anh lanh dao

 Họ và tên: Võ Văn Thưởng

 Ngày sinh: 13/12/1970

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

 Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Triết học

 Lý luận chính trị: Cao cấp

  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

  Bí thư Trung ương Đảng XII

  Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

  Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV

  Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Bài phát biểu