Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Gửi câu hỏi thành công

Vương Đình Huệ

Anh lanh dao

 Họ và tên: Vương Đình Huệ

 Ngày sinh: 15/3/1957

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 Ngày vào Đảng: 09/3/1984; Ngày chính thức: 09/9/1985

 Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế

 Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

  Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D

 Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII.

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

 Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

 Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Bài phát biểu