Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Gửi câu hỏi thành công

Lương Cường

Anh lanh dao

 Họ và tên:  Lương Cường

 Ngày sinh: 15/8/1957

 Quê quán: Xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 Dân tộc: Kinh

 Chức vụ

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

 Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

 Đại biểu Quốc hội khóa XV

 Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam