Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Gửi câu hỏi thành công

Trần Thanh Mẫn

Anh lanh dao

 Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

 Ngày sinh: 12-8-1962

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

 Ngày vào Đảng: 25-8-1982; Ngày chính thức: 25-8-1983

 Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế

 Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị hệ Chính quy

 Ngoại ngữ: Anh B

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

 Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV

 Chủ tịch Quốc hội