24 vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung trong Nội quy kỳ họp Quốc hội. Chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước và bảo vệ môi trường

 2022-09-12T00:00:00 (GMT + 7)
Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ có công thức phân tử lần lượt là C4H11NO2 và C6H16N2O4. Đun nóng 46,5 gam E trong 300 ml là