Sign In

Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng

18:00 02/01/2024
Ngày 02/01/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Phiên họp lần thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo...

    Ngày 02/01/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Phiên họp lần thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2023 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đã đề ra với nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả, sát với thực tiễn, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cũng như sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo
    Kể từ sau Phiên họp thứ 5, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục được kiện toàn về nhân sự. Tập trung chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25; triển khai thực hiện và xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành, tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. 
 
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị; đồng thời, tham mưu ban hành văn bản gửi các địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Tham mưu chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan tư pháp chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (Đến nay, đã hoàn thành kết luận điều tra 06 vụ, truy tố 06 vụ, đã xét xử sơ thẩm 05 vụ, xét xử phúc thẩm 04 vụ); chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án thu hồi tài sản theo các bản án của Tòa án nhân dân đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ có liên quan đến thành phố và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản triển khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả đã đạt được trong năm 2023.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy có những cách làm mới, quyết liệt để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố. Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố giao cho các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của thành phố. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ khắc phục các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố; khắc phục các hạn chế trong công tác thi hành án. Đổi mới công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo hoàn chỉnh Chương trình công tác năm 2024, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Kế hoạch định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2024.
                                                              Mỹ Ngọc
 (Ban Nội chính Trung ương)

Tag:

File đính kèm