Sign In

Nghệ An: Tăng cường công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

07:29 11/05/2024
Nghệ An vừa ban hành Công văn số 2595-CV/TU về thực hiện chỉ đạo Thông báo số 209-TB/BNCTW, ngày 7/2/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật Nhà nước.

    
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thường xuyên rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nhằm hạn chế bất cập, sơ hở, mâu thuẫn, chồng chéo (nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đấu thầu...). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thể chế hóa thành pháp luật để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
    Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Đổi mới tổ chức bộ máy, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; có cơ chế thu hút người tài, nhà khoa học, chuyên gia giỏi tham gia xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có năng lực, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, có kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng soạn thảo văn bản, biết cách vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng trong việc xây dựng và cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý, trình các dự án, dự thảo văn bản; tranh thủ ý kiến của các bộ, ngành có liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và việc thực hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành, không để lồng ghép lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành để phát hiện những sai sót, các quy định trái pháp luật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
                                                                                    Kim Anh

Tag:

File đính kèm