Sign In

Hà Nội: Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

19:25 17/05/2024
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 do Thanh tra thành phố là cơ quan thường trực.

    
 
    Theo Kế hoạch, Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 gồm đại diện các cơ quan: Thanh tra thành phố (cơ quan thường trực), Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Tiếp công dân thành phố.
 
Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
    Nội dung đánh giá bao gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; việc phát hiện và xử lý tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng. Thời kỳ đánh giá từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình theo “Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTCP, ngày 29/3/2024 của Thanh tra Chính phủ.
 
    Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học, hiệu quả. 
                                                                              P.V

Tag:

File đính kèm