Sign In

Quảng Ngãi: Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

08:27 10/06/2024
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 3514-CV/TU, ngày 02/4/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW; Quyết định số 1575-QĐ/TU, ngày 10/6/2019 về ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân; Quyết định số 1593-QĐ/TU, ngày 05/7/2019 về ban hành Nội quy Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.  
 
Quang cảnh một buổi đối thoại trực tiếp của Bí Thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
Quang cảnh một buổi đối thoại trực tiếp của Bí Thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
    Cụ thể: Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức 136 hội nghị, tập huấn 9.069 cán bộ, đảng viên tham gia, với 4.788 tài liệu, ấn phẩm được phát hành; tuyên truyền trong các hội nghị mở rộng, triển khai cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, hội nghị chuyên đề, hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, truyền thanh, truyền hình, cuộc họp cơ quan, chi bộ theo định kỳ; sinh hoạt của thôn, tổ dân phố và tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật góp phần giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ hơn sự quan tâm của Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư cấp ủy với dân nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của dân để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề công dân quan tâm phản ánh, kiến nghị. Đã đăng tải 1.028 tin, bài và 615 văn bản các loại liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.
 
    Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã ban hành 749 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và các văn bản có liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng ngừa phát sinh và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản và thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; thành lập Tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh tỉnh từ năm 2019 đến nay. Tổ công tác 571 đã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với 18 vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đến nay, đã giải quyết xong 14 vụ việc; còn 04 vụ đang xem xét, giải quyết.  
 
Một buổi đối thoại trực tiếp của Bí Thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
Lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại trực tuyến với nông dân trong tỉnh
    Trong kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 04 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 01 tổ chức và 03 cá nhân; cấp ủy cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành 75 cuộc kiểm tra, giám sát tại 82 đơn vị; Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 69 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại 117 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư, đồng thời, chỉ đạo rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tiếp định kỳ 1.192/1.297 lượt công dân; tiếp đột xuất 378/388 lượt công dân. Công tác đối thoại trực tiếp với dân được người đứng đầu cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc; từ năm 2019-2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 09 cuộc đối thoại trực tiếp với dân; 13/13 Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức được 204 cuộc đối thoại với dân; 173/173 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại được 2.017 cuộc với dân tại các thôn, tổ dân phố. Đa số các phản ánh, kiến nghị của người dân trong và sau các buổi đối thoại được người đứng đầu cấp ủy quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm (cấp tỉnh đạt tỷ lệ 94%; cấp huyện 91%; cấp xã 92%).
 
    Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; qua đó, nhằm hạn chế tình trạng phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)

Tag:

File đính kèm