Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

15:31 05/02/2024
Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Đưa quy chế dân chủ đi vào thực chất

Thực hiện các quy định tại Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương; việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022 và việc thực hiện quy chế dân chủ của Bộ năm 2023, ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Triển khai các quy định và Nghị định nêu trên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ định kỳ đã làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt. Theo Quy chế tiếp công dân của Bộ và đăng tải lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2023, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức, qua đó có giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, các chính sách tốt đãi ngộ, trọng dụng người tài, đề ra hướng giải quyết dứt điểm đối với những vấn đề nổi cộm trong Bộ.

Nhiều giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, người lao động

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng cho biết: "Song song với công tác Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ, Bộ Công Thương còn thực hiện nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Cụ thể, Lãnh đạo Bộ đã thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo trụ sở làm việc, môi trường cảnh quan công sở, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Bộ".

Đồng thời, trang bị các điều kiện cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn đều được trang bị một máy tính còn vận hành tốt để làm việc; duy trì mỗi đơn vị có 1 - 3 máy tính để soạn thảo văn bản mật; duy trì đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, thư điện tử được ổn định và cải tiến để mọi hoạt động và chỉ đạo trong toàn cơ quan được thông suốt và kịp thời.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, đời sống cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ đã từng bước được cải thiện. Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống cán bộ công chức, duy trì mức trợ cấp thêm cho cán bộ công chức trong những dịp lễ, Tết. Từng bước hỗ trợ xây dựng, cải tạo bếp ăn tập thể tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức,… thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp y tế để kịp thời phát hiện, phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cho cán bộ công chức trong cơ quan Bộ.

"Trong công tác chính sách lao động tiền lương, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BTC ngày 7/2/2023 về việc giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ năm 2023. Theo đó, biên chế công chức khối cơ quan Bộ năm 2023 là 576 công chức và dự kiến giao đến năm 2026 là 563 công chức; biên chế công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ năm 2023 là 6.385 công chức và dự kiến giao đến năm 2026 là 6.128 công chức" - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông tin.

Năm 2023, Bộ cũng đã thực hiện chế độ nâng lương đối với 281 công chức, viên chức, người lao động, bao gồm: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn do có thành tích và trước hạn để nghỉ hưu; thực hiện tinh giản biên chế đối với 49 công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tổng kinh phí thực hiện để giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế là 7,083 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bộ đã cử 36 cán bộ, công chức, viên chức trên 36 chỉ tiêu tham dự các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; cử 26 cán bộ, công chức, viên chức trên 30 chỉ tiêu tham dự các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Cử 01 công chức tham dự lớp hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Về đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023, Bộ Công Thương đã xét, chọn, cử 36 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương,…

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 được tổ chức vào ngày 3/1/2023, Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Công Thương phát động tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác, hầu hết các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, phát huy tốt kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2023. Đối với các kiến nghị tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, cơ bản đã được các đơn vị chức năng giải quyết.

Nhóm phóng viên

Tag:

File đính kèm