Sign In

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ

23:15 05/12/2023
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã ký phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ (kèm theo Quyết định số 930/QĐ-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 

Mục tiêu của Đề án: Sau khi Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ là cơ sở và tiền đề cho các hoạt động của Bộ gồm: thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, nâng ngạch, bổ nhiệm đối với công chức theo đúng vị trí việc làm trên nguyên tắc gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức; một vị trí việc làm sẽ do một hoặc một nhóm người đảm nhiệm và một người sẽ đảm nhiệm một hoặc nhiều hơn một vị trí việc làm trên cơ sở vị trí việc làm chính và vị trí việc làm kiêm nhiệm, đồng thời sẽ hướng tới trả lương theo vị trí việc làm khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này được cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Đề án sẽ thực hiện trong phạm vi các tổ chức hành chính thuộc, trực thuộc và các cơ quan chuyên trách đảng, đoàn thể của Bộ Nội vụ.

Đối tượng của Đề án gồm: Công chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi của Đề án.

Đề án cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ: 1) Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo các quy định, hướng dẫn hiện hành; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 2) Khi cơ quan, đơn vị có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc được tổ chức lại, đề nghị báo cáo Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án theo quy định. 3) Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 4) Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ: 1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 2) Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ
chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ. 3) Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án
theo quy định./.

Hoàng Hà

Tag:

File đính kèm