Sign In

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024

15:58 18/01/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Nội vụ năm 2024 (kèm theo Quyết định số 29/QĐ-BNV ngày 17/01/2024).

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ tại tỉnh An Giang (Ngày 26/7/2023).

Kế hoạch nhằm theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xem xét, đánh giá thực trạng công tác tổ chức thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Nội vụ.

Về phạm vi, đối tượng: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật có nội dung liên quan đến ngành Nội vụ tại các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức.

Nội dung kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với một số lĩnh vực sau: công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; việc thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các lĩnh vực quản lý nhà nước khác của Bộ Nội vụ./.

Hà Linh

Tag:

File đính kèm