Sign In

Năm 2024: Triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về xây dựng nền công vụ giai đoạn 2022-2026”

22:22 09/01/2024
Ngày 09/01/2024, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ký Quyết định số 9/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch năm 2024 của cơ quan Bộ Nội vụ triển khai Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế về xây dựng nền công vụ giai đoạn 2022-2026” (Kế hoạch).

Bộ Nội vụ Việt Nam và Tập đoàn erex, Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Ảnh minh họa

Kế hoạch đề ra 04 nhóm nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, chủ động, tích cực phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, tham dự đầy đủ các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công vụ (ACCSM) do Ban Thư ký ASEAN và nước Chủ tịch ACCSM 22 Brunây Đarutxalam tổ chức.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng chính sách, quy định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan về công tác hợp tác quốc tế. Trong đó, tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn về tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và hải đảo; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về quản trị địa phương; ký biên bản ghi nhớ với Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc; chuẩn bị tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn về tổ chức chính quyền địa phương, kinh nghiệm của Nhật Bản; xây dựng kế hoạch, xác định các nội dung hợp tác để tiến tới ký bản ghi nhớ với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) trong năm 2025; 

Thứ ba, phát triển nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, xây dựng chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ của chính quyền địa phương và các bộ, ngành ở nước ngoài; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ ở nước ngoài.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế. Trong đó, tuyển chọn các báo cáo và bài viết về hoạt động nội bật của Bộ Nội vụ, dịch và đăng tải trên các website của Bộ Nội vụ./.

Hoàng Hà

Tag:

File đính kèm