Sign In

Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

20:56 03/01/2024
Chiều ngày 03/01/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ; đại diện các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Trong năm 2023, Bộ Nội vụ có khối lượng lớn nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như công tác hoàn thiện thể chế; đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ thống nhất đề ra phương châm hành động Bộ Nội vụ năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào“3 đột phá, 4 trọng tâm” . Theo đó, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Đạo trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Đạo cho biết, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2024. Đồng thời, khắc phục các hạn chế của năm 2023 trong thực hiện nhiệm vụ, để tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2023; đồng thời, đề nghị trong năm 2024, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ.

Thứ hai, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Nội vụ và Ban Cán sự đảng Bộ. 

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực, việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người đứng đầu; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy chế làm việc và các quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cùng các thành viên Đoàn đến làm việc tại Bộ Nội vụ; đồng thời cho biết, năm 2023, Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, những kết quả đạt được đó có vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao nhằm tiếp tục đem lại các thành tựu, dấu ấn quan trọng cho ngành Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp của Ban Cán sự đảng Bộ, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ trong năm 2024 và các năm tiếp theo./.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm