Sign In

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

10:58 03/01/2024
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1087/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 (Kế hoạch).

 

Theo Kế hoạch, việc lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ- BNV ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 752/QĐ-BNV ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung sau:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì đề xuất, dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; đề xuất bổ sung chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo đề nghị của Bộ Tư pháp; chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ năm 2024 theo lĩnh vực được phân công, báo cáo lãnh đạo Bộ và gửi cho Vụ Pháp chế để tổng hợp.

Vụ Pháp chế tổng hợp đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ dự kiến xây dựng chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2026; chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ năm 2024 trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng các báo cáo của Bộ về tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Về triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng văn ban quy phạm pháp luật phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực hiện đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được phê duyệt và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Vụ Pháp chế tham gia ý kiến trước khi trình lãnh đạo Bộ ký văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ theo yêu cầu của các bộ, ngành và theo sự phân công của lãnh đạo Bộ.

Vụ Pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành và phân công của lãnh đạo Bộ./.

Văn Nguyễn

Tag:

File đính kèm