Sign In

Tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2025 - 2035

14:26 04/01/2024
Sáng ngày 04/01/2024, tại Trụ sở Bộ, PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ (Hội đồng) chủ trì Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ năm 2023 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2024 của Bộ Nội vụ.

PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

TS Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo việc triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023 cho biết, Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tư vấn trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, quyết định về công tác khoa học và công nghệ của Bộ: Tham mưu, tư vấn đối với các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện năm 2024 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; tham gia Hội đồng tư vấn rà soát Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ giúp Chủ tịch Hội đồng lựa chọn những nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu định hướng nghiên cứu cũng như yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ để đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ thực hiện trong năm 2024; tham gia tư vấn ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Hội đồng cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong các buổi họp sơ kết, tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, Hội thảo nâng cao hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ và bàn về những phương hướng, đề xuất những giải pháp, kiến nghị đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Về phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024, Hội đồng đề ra các nội dung:

Triển khai xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 của Bộ Nội vụ; tổ chức Hội đồng tư vấn rà soát Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá tính cấp thiết của các đề tài do các đơn vị đăng ký, xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực của Bộ Nội vụ; trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 và Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025.

Triển khai đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ về Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ Nội vụ giai đoạn 2025 - 2030 và đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thực hiện trong năm 2025 của Bộ Nội vụ.

Tiến hành ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024, cấp phát kinh phí đúng quy định, đôn đốc các chủ nhiệm đề tài triển khai nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ.

Tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện, hoàn thành các nội dung của Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ: “Tổ chức hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nội vụ; nghiệm thu các đề tài nhánh năm 2024; tổ chức các hội thảo; nghiệm thu hoạt động điều tra, khảo sát và thực hiện các thủ tục nghiệm thu Chương trình trọng điểm, chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng Báo cáo đề xuất giải pháp, kiến nghị, báo cáo Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ. 

Tiếp tục cập nhật, bổ sung và vận hành Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học và công nghệ Bộ Nội vụ. Đảm bảo việc nhập liệu hệ thống CSDL về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ được thường xuyên, phục vụ cho việc sử dụng, khai thác hệ thống CSDL cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và phục vụ cho người dùng quan tâm, có thể truy cập, tra cứu.

Tăng cường công tác thông tin, phổ biến và chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các hình thức: phục vụ xây dựng chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành; tổ chức các hội nghị, hội thảo; xuất bản các ấn phẩm (sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ); đăng tải các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành; phổ biến tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng và các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ năm 2023 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động khoa học, công nghệ năm 2023 của Bộ Nội vụ và những ý kiến đóng góp thiết thực của các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng nhằm triển khai thực hiện tốt hơn các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước - cơ quan thường trực của Hội đồng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết; tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2025 - 2035; hoàn thiện việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015); phối hợp với Tổ công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ để xây dựng CSDL khoa học và công nghệ ngành Nội vụ..../.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm