Sign In

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho khối học viên

21:50 06/12/2023
Ngày 06/12/2023, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho khối học viên. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và báo cáo tại Hội nghị.

14666ad2412de873b13c

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023 tại Hà Nội do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Nội dung của Hội nghị gồm các vấn đề quan trọng: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. 

HN_DSC8169

Học viên các lớp tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đã giới thiệu các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương VIII khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Đồng chí khẳng định các nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu học viên các lớp cần học tập nghiêm túc, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, từ đó mỗi cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị, một số nội dung quan trọng khác được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hoàng Phúc Lâm phổ biến. 

Tác giả: Mạnh Thắng & HG

Tag:

File đính kèm