Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023

14:52 09/01/2024
Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo về kết quả công tác của Đảng bộ TTCP cho thấy, năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ TTCP đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng uỷ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP để cụ thể hoá thành các chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực của các tổ chức đảng, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cơ quan TTCP.

Đảng uỷ và các cấp uỷ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; các kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời được dư luận xã hội đồng tình,

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được TTCP tiến hành đồng bộ, quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và những ngày lễ lớn của đất nước.

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục có những chuyển biến tích cực…; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và các mặt công tác khác của cơ quan, của ngành Thanh tra được đẩy mạnh. Vai trò và vị thế của cơ quan TTCP ngày càng được nâng lên.

Đảng uỷ và các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng TTCP  Đoàn Hồng Phong chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ TTCP đã đạt được trong năm 2023. Tổng TTCP cơ bản nhất trí với báo cáo cũng như các tham luận tại Hội nghị. Tổng TTCP nhấn mạnh, năm 2023, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác; đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Vị thế của TTCP từng bước được nâng lên rõ rệt.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Về công tác thanh tra, các đảng bộ, chi bộ bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết dứt diểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ và quyền hạn; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Ban cán sự, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thưc hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của ngành Thanh tra, góp phần chấn chỉnh, cải tiến lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, đao đức công vụ trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quyết tâm thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 58 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài; tăng cường quản lý đảng viên ở bên goài cơ quan, khi ra nước ngoài về việc riêng, trong thời gian ở nước ngoài. Tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh những tồn tại, hạn chế.

Tag:

File đính kèm