Sign In

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

16:48 11/06/2024

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định "Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, địa phương, đơn vị có nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm".

anh tin bai

Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thuộc Vụ địa bàn 8 theo dõi tại tỉnh Cà Mau.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát vừa là chức năng, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; chỉ đạo xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm của cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa, ban hành 52 văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ,… và triển khai đến cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên nghiên cứu quán triệt, thực hiện. Trong xây dựng văn bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, xác định vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của tổ chức và cá nhân, tính trọng tâm, cụ thể, đảm bảo tính bao quát để nâng cao chất lượng văn bản, đảm bảo các văn bản khi ban hành sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong giai đoạn đổi mới, phát triển của tỉnh.

anh tin bai

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cách thức tiến hành trong từng giai đoạn cụ thể, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, địa bàn trọng yếu, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Qua đó, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời nắm bắt được tình hình, những ưu điểm, hạn chế và có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức được vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 956 tổ chức đảng và 1.831 đảng viên, trong đó có 618 cấp ủy viên; thực hiện giám sát chuyên đề 591 tổ chức đảng và 956 đảng viên, trong đó có 361 cấp ủy viên. Thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách 01, cảnh cáo 03; thi hành kỷ luật 370 đảng viên, trong đó có 91 cấp ủy viên (khiển trách 275 đảng viên, cảnh cáo 75 đảng viên, cách chức 14 đảng viên, khai trừ 06 đảng viên). Việc xử lý các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đồng bộ cả về Đảng, chính quyền, đoàn thể; hình thức xử lý tương xứng với tính chất, mức độ, nội dung vi phạm.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh chưa nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa gắn vai trò lãnh đạo với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cũng như các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Việc tham mưu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, hiệu quả thấp; thực hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn non kinh nghiệm, tính chiến đấu chưa cao, ngại va chạm, đối tượng kiểm tra chưa tự giác tự phê bình và phê bình, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đạt được kết quả trên, rút ra một số kinh nghiệm như sau: (1) phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; (2) cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và cụ thể hóa thực hiện bằng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm trọng tâm và sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phân công thành viên phụ trách theo dõi địa bàn, chú trọng việc phân công giám sát thường xuyên các tổ chức đảng yếu kém, có thiếu sót, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát, qua tự phê bình và phê bình hằng năm hoặc qua dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; (4) Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động phối kết hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan và thường xuyên trao đổi thông tin tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhằm tiến hành kiểm tra, giám sát chính xác, kịp thời; (5) Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển đối với cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nhằm rèn luyện, đào tạo cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tăng cường triển khai, quán triệt đầy đủ các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là các quy định, hướng dẫn mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn Đảng bộ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát: “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”; phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, phòng ngừa là chính, để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo; đồng thời, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nội dung kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vần đề bức xúc, nổi cộm; tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu... Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, bản lĩnh, tâm huyết, có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.                               

BAN BIÊN TẬPx ​

Tag:

File đính kèm