Sign In

Hà Tĩnh quán triệt chuyên đề năm 2024 và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị

18:04 19/03/2024
Với những nội dung đã được học tập, quán triệt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai đồng bộ trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Dự hội nghị ở điểm cầu hội trường UBND tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 412 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của hơn 40.000 đại biểu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng và hậu quả nguy hiểm của tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ luôn coi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng “vừa cấp bách, vừa lâu dài” trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu dự ở điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng với thời cơ lớn và thách thức đan xen. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng bước vào giai đoạn khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn, càng đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm hơn trong cuộc đấu tranh, ngăn ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Hà Tĩnh cụ thể hóa 2 nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2024 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát huy truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thành thói quen tự giác học tập, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới và Dự thảo Kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết xác định quan điểm văn hóa chính là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, mục tiêu, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa và con người Hà Tĩnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chăm lo xây dựng môi trường văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, giàu bản sắc; phát triển đa dạng các loại hình văn học, nghệ thuật và tập trung đầu tư nguồn lực để văn hóa phát triển.

Hội nghị được kết nối đến 412 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của hơn 40.000 đại biểu.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; xây dựng, phát triển toàn diện con người Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp ủy triển khai đồng bộ những nội dung đã được quán triệt tại hội nghị trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận diện, phòng tránh tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của tập thể, cá nhân để khắc phục; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đồng bộ, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, MTTQ, tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí…

Hà Tĩnh hoàn thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới có vai trò rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh, nhờ đó đã tạo được sức mạnh tổng hợp, khơi dậy ý chí, khát vọng của người Hà Tĩnh muôn phương và lan tỏa văn hóa Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước, đưa tỉnh nhà phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, quá trình xây dựng con người Hà Tĩnh phải hội đủ các đức tính, yếu tố con người Việt Nam, đó là yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù, hiếu học, năng động sáng tạo, thượng tôn pháp luật, tự lực tự cường, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới, vươn lên và nét riêng là hiếu học, tự hào về lịch sử văn hóa quê hương để học tập, rèn luyện tốt hơn, cống hiến nhiều hơn; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng khẳng định: Việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chứ không phải nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa. Tuy nhiên, ngành văn hóa có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu triển khai thực hiện.

Với các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương mới ban hành, nội dung nào cần ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các cơ quan chức năng tham mưu.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện việc rà soát, luân chuyển cán bộ, xây dựng đề án vị trí, việc làm, chủ động chuẩn bị các nội dung khi Trung ương ban hành chỉ thị về đại hội các cấp để triển khai kịp thời; tập trung cao cho công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp; chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú...

Nguồn: baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/ha-tinh-quan-triet-chuyen-de-nam-2024-va-cac-nghi-quyet-ket-luan-chi-thi-post263329.html)

Tag:

File đính kèm