Sign In

Công an tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13:51 03/04/2024
Trong thời gian qua, Công an tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai Kết luận số 01 và học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Việc tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí tổ chức Hội nghị, không hạn chế số lượng điểm cầu và số lượng cán bộ, Đảng viên ở cơ sở được nghe các giảng viên cao cấp Trung ương là một trong những người có nhiều nằm kinh nghiệm trong quá trình báo cáo nên việc triển khai thực hiện được lôi cuốn và hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy; nhiều đơn vị Công an trong tỉnh cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua để từng cán bộ đảng viên thực hiện. Cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhận thức rõ hơn về nội dung, yêu cầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị được nâng lên, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong 3 năm qua, toàn lực lượng Công an tỉnh có 1.040 lượt tập thể, 2.988 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, 03 Huân chương chiến công; 52 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 12 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 290 Bằng khen của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt, Công an tỉnh 03 năm đạt “Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưỏng Bộ Công an gửi 07 thư khen về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; Công an tỉnh nhận được 87 thư khen ngợi của nhân dân về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh, trong đó đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hằng năm theo đúng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Ngày 24/12/2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 285-CV/ĐUCA về việc xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các chi, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện trong đơn vị và cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký phấn đấu, cam kết thực hiện.

Đã tổ chức cấp phát 210 cuốn sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 200 đĩa CD do Cục công tác Đảng và công tác chính trị cấp đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố triển khai học tập.

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tự giác học trước, làm theo trước, kiên quyết chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức thành tiêu chí về tư thế, lễ tiết, tác phong đối với đảng viên, CBCS nhất là trong công tác quản lý cán bộ, trong giao tiếp ứng xử với đồng chí, đồng đội và với Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc 5 chủ động trong công tác tư tưởng. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác: Triển khai xây dựng 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 02 đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử cấp cơ sở của Công an huyện Tân Lạc, Đà Bắc; 04 sáng kiến cải cách hành chính nổi bật được ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình công nhận sáng kiến có ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh Hòa Bình năm 2021, 2022, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; giảm thiểu những phiền hà, chi phí phát sinh trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến đảng viên, CBCS toàn lực lượng. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết cho lãnh đạo, chỉ huy, đảng viên, CBCS; gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức 03 hội nghị đối thoại với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh và 08 hội nghị giao ban công tác chính trị tư tưởng và dư luận xã hội để nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an tại cơ sở.

Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó đã tôn vinh, biểu dương 135 điển hình tiên tiến, lựa chọn 08 điển hình tiên tiến tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến do Bộ Công an và Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức. Gửi 59 thông báo gương người tốt, việc tốt; tổ chức 26 lượt thưởng “nóng”, trao thưởng tại Hội nghị sơ kết, tổng kết các chuyên đề, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các phong trào thi đua. Có 58 thành tích tiêu biểu, nổi bật của Công an tỉnh được Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tập hợp, đưa vào các bản tin, thông báo người tốt, việc tốt hàng tháng của Bộ Công an để phổ biến trong toàn lực lượng Công an nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh có 02 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 03 tập thể, 06 cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; có 02 tập thể, 02 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng; 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; 06 điển hình được biểu dương, tôn vinh tại các hội nghị do Bộ Công an và Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức. Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương khen thưởng 235 lượt tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xã hội từ thiện được quan tâm, triển khai bằng những việc làm thiết thực. Trong 03 năm, huy động CBCS đóng góp kinh phí và phối hợp với nhà hảo tâm sửa chữa, xây mới 04 ngôi nhà tình nghĩa, 01 điểm trường tại huyện Đà Bắc, trao tặng 8000 suất quà, tổ chức khám cấp phát thuốc chữa bệnh cho hơn 5000 người dân, xây mới 5km đường giao thông nông thôn tại Lạc Sơn, Tân Lạc..., đỡ đầu 22 cháu là trẻ mồ côi, 35 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề xuất Bộ Công an sửa chữa 200 ngôi nhà tại xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu. Tổng kinh phí thực hiện công tác xã hội từ thiện là 18 tỷ 580 triệu đồng.

Phương Thảo

 

 

Tag:

File đính kèm